Forhandlingene efter valget i maj endte uden resultat, og nyvalg finder sted den 17. juni. Den græske ”Enhedsliste” SYRIZA kan blive landets største parti og lede den næste regering.

af SYRIZA

Her er hovedpunkterne i SYRIZAs forslag

1. Skabelsen af et værn til beskyttelse af samfundet mod krisen

• Ingen borgere uden en garanteret mindsteindkomst eller dagpenge, lægehjælp, social sikring, bolig og adgang til alle tjenester af offentlige forsyningsselskaber.
• Beskyttelse af og hjælpeforanstaltninger for forgældede husholdninger.
• Priskontrol og prisnedslag, momsnedsættelse og afskaffelse af moms på basale varer.

2. Fjernelse af gældsbyrden

Den nationale gæld er først og fremmest et produkt af klasseforhold, og er umenneskelig i sin essens. Den er skabt af skatteunddragelse for de rige, plyndringen af offentlige midler, og det urimelige indkøb af våben og militært udstyr.
Vi forlanger øjeblikkeligt:
• Et moratorium for renter og afdrag.
• Forhandlingerne om eftergivelse af gæld, med bestemmelser om beskyttelse af sociale kasser og småsparere. Dette vil blive forfulgt ved at udnytte alle tilgængelige midler, såsom revisionskontrol og suspension af betalinger.
• Regulering af den resterende gæld til også at omfatte bestemmelser for økonomisk udvikling og beskæftigelse.
• Europæiske bestemmelser om europæiske staters gæld.
• Radikale ændringer af den Europæiske Centralbanks rolle.
• Forbud mod spekulative bankprodukter.
• En pan-europæisk skat på rigdom, finansielle transaktioner, og profitter.

3. Indkomstoverførsler, beskatning af rigdom og eliminering af unødvendige udgifter

• Reorganisering og konsolidering af mekanismer for skatteopkrævning.
• Beskatning af formuer over 1 million euro og meget store indtægter.
• Gradvis stigning, op til 45 procent i skat af selskabernes fordelte overskud.
• Beskatning af finansielle transaktioner.
• Særlig beskatning af luksusvarer.
• Fjernelse af skattefritagelser for skibsredere og den græsk-ortodokse kirke.
• Ophævelse af fortrolighed for bank-og handelstransaktioner, og retsforfølgelse af alle, der unddrager sig skatter og sociale sikringsbidrag.
• Forbud mod transaktioner udført gennem offshore-selskaber.
• Udnyttelse af nye finansielle ressourcer gennem effektiv absorbering af EU-midler gennem krav om betaling af tyske reparations- og besættelseslån fra Anden Verdenskrig, og endelig via voldsomme reduktioner i militære udgifter.

4. Produktiv, social og miljømæssig genopbygning

• Nationalisering/socialisering af bankerne, og deres integration i et offentligt banksystem under social-og arbejderkontrol, for at tjene udviklingsmæssige formål. Den skandaløse rekapitalisering af bankerne skal straks ophøre.
• Nationalisering af alle offentlige virksomheder af strategisk betydning, og som tidligere er blevet privatiseret. Administration af offentlige virksomheder baseret på åbenhed, social kontrol og demokratisk planlægning. Støtte til levering af offentlige goder.
• Beskyttelse og konsolidering af kooperativer samt små og mellemstore virksomheder i den sociale sektor.
• Økologisk omstilling i udviklingen af energiproduktion, fremstillingsindustri, turisme og landbrug. Disse reformer skal prioritere rigelig forsyning af fødevarer og opfyldelse af sociale behov.
• Udvikling af videnskabelig forskning og produktiv specialisering.

5. Stabil beskæftigelse med anstændig løn og social sikring

Den konstante nedbrydning af arbejdstagernes rettigheder, kombineret med elendige lønniveauer tiltrækker ikke investeringer, udvikling eller beskæftigelse.
I stedet opfordrer vi til:
• Vellønnet, vel-reguleret, og forsikret beskæftigelse.
• Øjeblikkelig genoprettelse af mindstelønnen, og genoprettelse af reallønnen inden for tre år.
• Øjeblikkelig genopbygning af kollektive overenskomster.
• Igangsættelse af stærke kontrolmekanismer, der vil beskytte beskæftigelsen.
• Systematisk modstand mod afskedigelser og deregulering af arbejdsforhold.

6. Grundfæstelse af demokratiet: demokratiske, politiske og sociale rettigheder for alle

Der er et demokratisk underskud i landet. Grækenland er gradvist ved at blive omdannet til en autoritær politistat.
Vi kræver:
• Genoprettelse af folkelig suverænitet og en forbedring af parlamentarisk magt i det politiske system:
• Oprettelse af et proportionalt valgsystem
• Magtdeling
• Tilbagekaldelse af ministeriel immunitet
• Afskaffelse af økonomiske privilegier til parlamentsmedlemmer
• Reel decentralisering for at skabe lokale myndigheder med sunde ressourcer og udvidet kompetence.
• Indførelse af direkte demokrati og institutioner for selvforvaltning under arbejderkontrol og social kontrol på alle niveauer.
• Foranstaltninger mod politisk og økonomisk korruption.
• konsolidering af demokratiske, politiske og fagforeningsmæssige rettigheder.
• Styrkelsen af kvindernes og de unge rettigheder i familien, i arbejdslivet og i den offentlige administration.
• Reformer med hensyn til indvandring:
• Fremskyndelse asylprocessen.
• Afskaffelse af Dublin II-forordningerne og udstedelse af rejsedokumenter til indvandrere.
• Social integration af indvandrere og beskyttelse af lige rettigheder.
• Demokratiske reformer i den offentlige administration med embedsværkets aktive deltagelse.
• Demilitarisering og demokratisering af politiet og kystvagten. Opløsning af specialstyrkerne.

7. Genoprettelse af en stærk velfærdsstat

Anti-socialforsikrings love, afskaffelse af sociale ydelser, og det kraftige fald i de sociale udgifter i henhold til memorandummet har ændret Grækenland til et land, hvor social uretfærdighed hersker.
Vi har brug for:
• En øjeblikkelig redning af pensionssystemet, så det omfatter treparts-finansiering og den gradvise sammenslutning af separate pensionsfonde i et offentligt, universelt system for social forsikring.
• Et stigning i dagpengesatserne, indtil erstatningen når op på 80 procent af lønnen. Ingen arbejdsløse skal efterlades uden dagpenge.
• Indførelsen af en garanteret minimumsindkomst.
• Et samlet system af omfattende social beskyttelse, der omfatter de sårbare sociale lag.

8. Sundhed er et offentligt gode og en social ret

Sundhedsydelser skal stilles gratis til rådighed finansieres gennem et offentligt sundhedssystem. Øjeblikkelige foranstaltninger må omfatte:
• Støtte til og udvikling af hospitaler. Udvikling af sundhedsmæssige infrastrukturer i det Sociale Forsikringsinstitut (IKA). Udvikling af et integreret system for primær lægehjælp.
• Dækning af behov for medicinsk behandling i form af både personale og udstyr, til dels ved stop for afskedigelser.
• Åben og gratis adgang til medicinsk behandling for alle borgere i landet.
• Gratis medicinsk behandling og lægeundersøgelser for folk med lav indkomst, pensionister, arbejdsløse, studerende, og folk med kroniske sygdomme.

9. Beskyttelse af den offentlige uddannelse, forskning, kultur og idræt fra Memorandummets politik

Med hensyn til uddannelse, kræver vi:
• Fastholdelse af universel, offentlig og gratis uddannelse, herunder dækning af uddannelsernes uopsættelige behov med hensyn til infrastruktur og personale på alle tre niveauer.
• Obligatorisk 14-års samlet uddannelse.
• Tilbagekaldelse af Diamantopoulou-loven.
• Sikring af selvstyre for universiteterne.
• Bevarelse af universiteternes akademiske og offentlige karakter af

10. En uafhængig udenrigspolitik med forpligtelse til fremme af fred.

Vores udenrigspolitiks underordning i forhold til ønskerne fra USA og de magtfulde stater i EU udgør en fare for vores lands uafhængighed, fred og sikkerhed.
Vi foreslår:
• En flerdimensional og fredssøgende udenrigspolitik.
• Frigørelse fra NATO og lukning af udenlandske militærbaser på græsk jord.
• Opsigelse af det militære samarbejde med Israel.
• Hjælp til det cypriotiske folk med genforening af øen.
Desuden vil vi, på grundlag af folkeretten og princippet om fredelig konfliktløsning, arbejde for forbedringer i græsk-tyrkiske relationer, en løsning på problemet med den tidligere jugoslaviske republik Makedoniens officielle navn, og specifikationen af Grækenlands eksklusive økonomiske zone.

Det etablerede økonomiske og sociale system har svigtet, og vi må vælte det!

Den økonomiske krise, der ryster den globale kapitalisme har knust illusionerne. Flere og flere mennesker forstår, at den kapitalistiske spekulation er et umenneskelig organisatorisk princip for det moderne samfund. Det er også almindeligt anerkendt, at de private banker kun fungerer til gavn for de bankernes ejere, men skader resten af befolkningen. Big business og bankejerne opsuger milliarder af euroer fra sundhed, uddannelse og pensioner.

En vej ud af krisen kræver modige foranstaltninger, der vil forhindre dem, der skabte krisen i at fortsætte deres ødelæggende arbejde. Vi støtter en ny model for produktion og fordeling af velstanden, som vil inkludere samfundet i sin helhed. I denne henseende skal den store kapitalistiske ejendom gøres til offentlig ejendom og styres demokratisk efter sociale og økologiske kriterier. Vores strategiske mål er socialisme med demokrati, et system, hvor alle vil være berettiget til at deltage i beslutningsprocessen.

Vi vil ændre fremtiden, vi presser dem tilbage til fortiden!

Vi kan sejre ved at skabe enhed og skabe en ny koalition for magten med venstrefløjen som en hjørnesten. Vores styrke i denne bestræbelse er folkets alliance; den arbejdende befolknings inspiration, kreative indsats, og kamp. Med dette vil vi forme livet og fremtiden for et selvstyrende folk.

Nu er stemmen i folkets hænder! Nu har folket magten!
I denne nye valg kan og må det græske folk stemme imod memorandummets og trojkaens regime, således at vende et nyt blad i retning af håb og optimisme for fremtiden.

For Grækenland og for Europa ligger løsningen til venstre!

Oversat fra http://www.left.gr/article.php?id=759 af Ebbe Rand Jørgensen

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com