Socialdemokraterne og SF lægger op til en grønnere kurs end VKO, men hvor langt vil de gå?

af Finn Kjeller

Den 11. maj 2010 stemte Folketinget om et beslutningsforslag fra Enhedslisten om en dansk klimalov. Forslaget fik støtte fra de andre oppositionspartier, men blev stemt ned af Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

NOAH Energi og Klima, som det sidste par år har ført kampagne for en klimalov, konstaterede: "Derved blev det tydeligt, hvor skillelinjen i øjeblikket går i dansk klimapolitik. På den ene side står Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre og Enhedslisten, der ønsker en dansk klimalov som redskab til at skabe et fossilfrit Danmark. På den anden side står regeringen og Dansk Folkeparti, der mener, at det nuværende kludetæppe af love er tilstrækkeligt til at leve op til, hvad EU kræver – og som ikke vil gå længere, end EU kræver."

Afstemningen fandt sted en uge efter, at Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre og Enhedslisten fremlagde et fælles klima- og energiudspil.

Dermed kunne det se ud, som om oppositionen endelig er gået i offensiven for et klimapolitisk alternativ, som kan sætte kursen for et nyt flertal efter næste valg. Men hvor meget substans og fælles fodslag er der bag de politiske markeringer? Den seneste tids stillingtagener og udspil tyder på, at S og SF vil føre en politik, som er mere klimavenlig end VKO’s, men stadig utilstrækkelig i forhold til visioner og især i forhold til konkrete tiltag.

Hvor stærk bliver klimaloven?
S, SF og de Radikale stemte som sagt for Enhedslistens forslag om en klimalov. Men der er vide rammer for fortolkning, idet beslutningsforslaget kort og godt lød:

"Folketinget pålægger regeringen at fremsætte forslag i Folketinget om en dansk klimalov med klare målsætninger for reduktion af CO2-udledningen i Danmark samt regler om obligatoriske opfølgninger, som fastlægger nye handlingsplaner, hvis de opstillede mål ikke nås."

Enhedslisten havde som udgangspunkt for forslaget nævnt "NOAHs og Klima SOS’ arbejde for en klimalov". NOAH har fremlagt et detaljeret forslag til en dansk klimalov, der sikrer mindst 6 procents reduktion i udledningen af drivhusgasser år for år.

Målet på de 6 procent om året er beregnet ud fra, hvad der er nødvendigt i forhold til klimaet og i forhold til Danmarks retfærdige bidrag til reduktion af udledningerne, og det støttes fra Enhedslistens årsmøde den 15. maj 2010, i udtalelsen "Ud med fossilerne og ind med fremtiden!". S og SF har derimod ikke forpligtet sig i forhold til omfanget af en klimalovs årlige reduktionsmål.

Energivision med mangler
Lidt mere konkret bliver det i "KlimaDanmark 2050 – en energivision", som S, SF, Enhedslisten og de Radikale sammen fremlagde den 4. maj 2010. I visionspapiret er de fossile brændsler helt ude af Danmarks energiforsyning i 2050 i kraft af dels omstilling til vedvarende energi, dels 40 procents reduktion i energiforbruget.

"Energivisionen fra oppositionspartierne drejer udviklingen den rigtige vej," bemærker NOAH Energi og Klima, "men det går ikke hurtigt nok, hvis Danmark skal yde sin del til at holde den globale temperaturstigning under 2 grader. Set fra et miljøsynspunkt skal CO2-udledningen reduceres hurtigere."

NOAH mener, at Danmark kan og skal være fri for fossile brændsler allerede i 2030 og ikke først i 2050, som oppositionspartiernes udspil sigter mod.

Det store ømme punkt i forhold til at nå målet, er, hvordan energiforbruget reduceres. Selv om visionspapiret er holdt på de store linjer uden at gøre nærmere rede for forudsætningerne, er det slående, hvordan visionerne begrænser sig til de teknologiske løsninger. Omfanget af materielt forbrug og transport går man let hen over. Drivhusgasudledninger som følge af importvarer og international transport berøres slet ikke.

Fortsat økonomisk vækst?
Som Enhedslisten understregede i sin klimaplan fra marts 2009, kan teknologi ikke i sig selv afværge klimakatastrofen: "Forbedret teknologi og bedre brændstofeffektivitet forslår intet, hvis mængden af industriprodukter, biler, flyrejser osv. fortsætter med at vokse som hidtil." Derfor er den røde tråd i klimaplanen også "et opgør med den ukritiske vækstpolitik og en satsning på bæredygtige job".

Det er langt fra de toner, der høres fra S og SF, som i deres udspil "Fair løsning" vil fremme "vækst og udvikling i hele økonomien", om end med "fornyelse af den særlige danske vækstmodel".

S, SF og de Radikale er stadig med i et trafikforlig, der fremmer den voksende bil- og lastbiltrafik gennem mere motorvej. Så sent som den 13. april nedstemte de tre partier sammen med VKO forslag fra Enhedslistens om kollektive trafikalternativer til udbygning af den Østjyske Motorvej, Fynske Motorvej og Helsingørmotorvejen.
Landbruget inddrages ikke i visionspapiret, men nævnes som et område, hvor det er "vanskeligt helt at undgå udslip af drivhusgasser", og som derfor fortsat skal have lov til at have et vist udslip. Papiret lægger vægt på brug af biogas produceret på bl.a. gylle, hvilket ikke tyder på, at man vil gøre op med Danmarks storindustrielle produktion af svin. Herimod arbejder Enhedslisten for kraftige nedskæringer af husdyrproduktionen i forbindelse med en omlægning til økologisk bæredygtigt landbrug.

Den fælles energivision lægger op til en fordobling af den nuværende anvendelse af biomasse. Enhedslisten er imidlertid imod brug af biomasse som energikilde i stor målestok. "Biobrændstof og afbrænding af biomasse skal begrænses til lokale bæredygtige kredsløb," fastslår klimaudtalelsen fra Enhedslistens årsmøde.

Enhedslisten: Ton rent flag!
Til forskel fra de andre oppositionspartier forholder Enhedslisten sig til, at de hastende klimaløsninger hele tiden "modvirkes af det kapitalistiske system, der stræber efter kortsigtet udbytte, maksimal omsætning og værdier, der kan gøres op i penge", som det hedder i årsmødeudtalelsen.

Ifølge Enhedslisten er det nødvendigt at "gøre op med materiel vækst som generel målsætning i de rige lande". I stedet skabes velfærd "gennem social omfordeling, god offentlig service, demokratisk prioritering af ressourcerne, kortere arbejdstid samt krav til kvalitet, holdbarhed og genanvendelighed i stedet for »brug og smid væk«".

Snarere end en sådan vision om social og økologisk omstilling lægger oppositionens papir op til at give erhvervslivet incitamenter til at udvikle og anvende nye teknologier, f.eks. ved hjælp af støtteordninger, der åbner "nye markeder for dansk erhvervsliv".

Papiret går ikke tæt på magt- og ejendomsforhold, men betoner dog i bløde vendinger, at "borgerne skal sikres gode muligheder for medejerskab til fremtidens vedvarende energianlæg. Ejerskabet kan både ske via DONG’s investeringer, kommunernes energiforsyning, energiselskaber, boligforeninger, vindmøllelaug eller individuelle løsninger".

Fra sit årsmøde opfordrer Enhedslisten S og SF til at "tone rent flag for klimahensyn og demokratisk styring frem for profithensyn og markedsdogmer". "Der er behov for offentlige planer, der sikrer massive langsigtede investeringer og en omstilling til grønne job. Demokratisk kontrol og ejerskab af produktionen skal udbredes."
For at kunne styre energisektoren i den rigtige retning stiller Enhedslisten således krav om, at "privatiseringen af DONG og andre energiselskaber skal standses. Forbrugerne og det offentlige skal overtage energiproduktionen og -forsyningen i Danmark. Nordsøolien skal nationaliseres, olieproduktionen afvikles, og indtægterne bruges til investeringer i energibesparelser, vedvarende energi og kollektiv trafik".

Læs mere:
Klima SOS – Kampagnen for en stærk klimalov
KlimaDanmark 2050 – en energivision
• Udtalelse fra Enhedslistens årsmøde: Ud med fossilerne og ind med fremtiden!
Enhedslistens klimaplan
 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com