Til trods for vores eventyr i rummet, så ved vi, at vi mennesker kun har én jord, vi kan kalde for voes hjem. Vores overlevelse afhænger af alle levende væsener - planters og dyrs - overlevelse.

af La Via Campesina - Anti-imperialistisk manifest til forsvar for miljøet

De store selskaber uhæmmede udnyttelse og udbytning af naturressourcerne af hensyn til profitten, og det kapitalistiske systems logik, har udtømt vores planet.

 

Kapitalismen, på dens nuværende niveau, udgør en hidtil uset destruktiv magt. Multinationale selskaber skærper fortsat evnen til at udbytte de fælles goder: mineprojekter, skovfældning, privatisering af vandressourcer og -forsyning mv.

 

Indenfor landbrugssektoren anvendes multinationale selskabers model med monokulturer og brug af pesticider, der ødelægger biodiversiteten og ændrer klimaet. Imperialisterne i USA og i det globale Nord angriber landene i det globale Syd ved at privatisere de fælles naturrigdomme, som de retmæssige ejere, befolkningerne, tager vare på i hvert enkelt land.

 

Resultatet er tydeligt: Vi oplever den værste miljømæssige krise i menneskehedens historie, og hvis kapitalismens usunde dynamik fortsætter, vil vi alle blive påvirket deraf.

 

Klimaændringerne påvirker allerede tilværelsen overalt på kloden, men er ikke den eneste følge af miljøkrisen. Klodens vådområder – søer, floder, have – er forurenet med plastic og pesticider, mens kilderne tørrer ud. I dag findes der over 134.000 flora- og faunaarter, der er truet af udryddelse.

 

Vi ser ligeledes dramatiske eksempler på udryddelse af klodens biodiversitet samt bio-pirateri i stor skala – hvor kommercielle interesser patenterer naturligt forekommende biokemisk eller genetisk materiale, og lægger begrænsninger på, hvordan de kan blive brugt, selv i deres naturligt forekommende miljø. Den dyrkbare jord forringes af skovfældning og monokulturer, og enorme områder ødelægges fuldstændig af minedrift.

 

Covid-19 og miljøet

COVID-19-pandemien er blot det seneste udtryk for denne miljø- og systemiske krise. Oprindelsen af den ekstremt sygdomsfremkaldende pandemi er direkte forbundet med ødelæggelsen af øko-systemer, der er historisk knyttet til landbrugssamfund og traditionelle kulturer

 

Miljøødelæggelse frigiver mikroorganismer, der lever i balance i deres naturlige levesteder. Når disse mikroorganismer kommer i kontakt med store industrianlæg, befolket med andre bakterie-kulturer og dyrearter, der er påvirket af antibiotika og hormoner, da formerer de sig som sygdoms-fremkaldende organismer (patogener). Og der sker en yderligere migration til større grupper af mennesker, herunder mennesker med et nedsat naturligt immunforsvar fx som følge af kronisk agro-kemisk forgiftning fra industrielt fremstillet mad. Fortsætter disse produktionsformer, kan vi se frem til mange nye virus-sygdomme, nye pandemier.

 

Alle mennesker påvirkes af denne forringelse af planeten, men især kvinder, børn, oprindelige folk og jordens fattigste er udsatte.

 

Militæret hærger miljøet

Det er ligeledes vigtigt at fokusere på, at militærets mange forbryderiske aktiviteter skader planeten. Foruden vedvarende militære angreb mod mennesker hører USA’s og dets allieredes militær til blandt de største forurenere. Ammunition, der ofte indeholder store mænger forarmeret uran, ender i naturen og miljøet. Det samme gør (resterne af) fossile brændsler, pesticider og afløvnings midler fx Agent Orange og bly.

 

I stedet for at bekæmpe årsagerne til ødelæggelsen af planeten, så fokuserer nogle selskaber på grøn kapitalisme, og på at omdanne naturressourcer til forbrugsartikler og nye områder for markedsspekulation, fx CO2-kreditter, miljøbeskyttelseskreditter samt andre falske løsninger, der ikke løse menneskers sociale og økologiske behov. Imperiet har forsøgt at restrukturere dets økonomiske basis med markedsbaserede projekter, der er bygget op omkring en fortsat udnyttelse af naturressourcerne i det globale Syd med henblik på at kunne producere en ny angivelig “grøn” teknologisk base.

 

Dette vil uundgåeligt føre til ødelæggelse af menneskeheden og naturen, som vi kender den. Det er et projekt, der består af dominans, ødelæggelse og død.

 

Løsningen er genopbygning af forholdet mellem mennesker og natur, hvor liv, kollektiv trivsel og økologiske, naturlige rytmer – ikke begær og profit – vejleder mennesker og naturen. Det er en løsning, der fokuserer på agro-økologisk fødevareproduktion, demokratiserer adgangen til jord gennem landbrugs- og jordreformer, beskyttelse og omsorg af de fælles goder som vand, biodiversitet og jord, samt overgang til en energimodel, der svarer til arbejderklassens virkelige behov – med en social og miljømæssig retfærdighed, der overvinder patriarkatet og racismen.

 

At standse det kapitalistiske barbari er en central opgave i vor tid. Vi må bringe kapitalens dominans over tilværelsen til ophør for at skabe en verden, der er retfærdig, lige og dynamisk, for at vi alle kan leve godt og i fred.

 

2. juni 2021

 

La Via Campesina består af 182 lokale og nationale organisationer i 81 lande i Afrika, Asien, Europa samt Nord- og Sydamerika. Tilsammen repræsenterer Via Campesina ca. 200 mio. bønder. Der er en autonom, pluralistisk, multikulturel bevægelse, politisk i sine krav om social retfærdighed, men uafhængig af alle politiske partier, økonomiske eller andre former for tilknytning.

 

Oversat fra La Via Campesina af Arne Lund

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com