Det følgende Fagforeningsprogram for en offentligt styret energifremtid med lav CO2-udledning (”Programmet”) er resultatet af arbejdet i en fagforenings-taskforce, der bestod af mere end 30 fagforbund. Med fokus primært på energisektoren er det et forsøg på at samle den internationale fagbevægelse bag en ambitiøs politisk indsats for at gennemføre en grundlæggende forandring i klima- og energipolitikken.

af Fagligt Program

Praktikanter opsætter solcellepaneler på sundhedsklinik i Rwanda. Foto: Walt Ratterman, Sunepi//USA Aid. CC BY-NC-ND-2.0

 

Denne forandring er nødvendig, både for at korrigere markedsmodellens fejl og for at sikre, at overgangen er socialt retfærdig, økonomisk mulig og i stand til at nå klimamålene.

 

IDET VI ANERKENDER, AT:

• Adgang til et sundt miljø er blevet erklæret en menneskeret af FN’s menneskerettighedsråd på baggrund af de sammenhængende kriser: menneskerettigheder, nedbrydningen af miljøet og klimaforandringerne.

 

• Mangel på adgang til tilstrækkelig energi fortsat er en afgørende årsag til fattigdom, ulighed og usikkerhed og dermed overtræder menneskerettighederne og modarbejder FN’s verdensmål.

 

• Omfattende elektrificering af mange energiafhængige processer vil være nødvendig for at nå vedtagne, videnskabsbaserede mål for nedbringelse af CO2-udledningen.

 

• Adgang til billig, sikker og pålidelig elektricitet med lav CO2-udledning vil være afgørende for at opfylde fremtidens energibehov

 

• Alle kendte metoder med henblik på at opsamle, omdanne og distribuere energi indebærer en vis grad af forstyrrelse af miljøet.

 

• Nyliberal klima- og energipolitik – som er knyttet til privatisering og kommercialisering – ikke har været i stand til at standse stigningen i udledning af drivhusgasser.

 

• Privatisering, markedsgørelse og liberalisering af elektricitetssektoren har ført til prisstigninger, dårligere kvalitet og utilstrækkelige investeringer.

 

• Den omstilling, som er nødvendig for at nå CO2-målene, vil føre til betydelige forandringer, der vil påvirke arbejderne, især på de mange energirelaterede arbejdspladser, og at mange af disse forandringer vil være ødelæggende, hvis deres følgevirkninger ikke håndteres.

 

• Mange lande i det Globale Syd stadig lider under kolonialismens og gældens forkrøblende arv, og at det begrænser deres evne til at skaffe sig de teknologier og ressourcer, som er nødvendige for sikres alles adgang til elektricitet.

 

DERFOR støtter underskriverne det følgende Fagforeningsprogram for en offentligt styret energifremtid med lav CO2-udledning og lover at udbrede det som en ramme for energi-omstillingen og det fremtidige energisystem.

 

1. OPFYLD RETTEN TIL ENERGI

1) Anerkend adgang til energi som en menneskeret og et grundlæggende behov.

 

2) Sikring af forsyning elektricitet som et offentligt basisgode.

 

3) Genopret det offentliges forpligtelse og evne til at udrydde energi-fattigdom og -usikkerhed.

 

2. AFSKAF NYLIBERALE LOVE OG DIREKTIVER, DER PÅVIRKER ENERGISEKTOREN

1) Opløs engros, detail og andre markeder for elektricitet.

 

2) Fjern de privilegier og den juridiske beskyttelse, som privatejede, uafhængige energiproducenter nyder godt af, blandt andet ved at genforhandle og annullere langtidskontrakter.

 

3) Afskaf offentlig støtte, som fjerner investeringsrisikoen og dermed garanterer privatprofit.

 

4) Genopret offentlige myndigheders ret til at regulere forbrugerpriser, så retfærdighed og energieffektivitet sikres.

 

3. HÅNDHÆV ET NYT PÅBUD OM OFFENTLIG PRODUKTION

1) Indfør klare krav og retningslinjer for offentlige energivirksomheder, der styrker energi-omlægningen på en måde, der opfylder folks behov og beskytter miljøet.

 

2) Stop yderligere privatisering af energisektorens ejendomme og tjenesteydelser.

 

3) Kræv energisektorvirksomheder tilbage til offentligt ejerskab, hvis de er blevet privatiserede

 

4) Fuld integrering af energiproduktion, overførsel, distribution og administration af energinettet

 

5) Garanti for at alle ressourcer og afgørende energirelaterede teknologi er offentligt ejet og styret på en måde, der er i overensstemmelse med principper for globale offentlige goder.

 

6) Garanti for, at energi-relateret forskning og udvikling, affalds-håndtering, behandling, genbrug og alle tilhørende tjenester er offentligt ejede.

 

7) Forsøg på at udvikle – sammen med oprindelige folk og på grundlag af deres frie, forudgående accept – en vision og en plan for deres forhold til offentlige energisystemer, som beskytter oprindelige love og traktater.

 

4. GENNEMFØR EN OFFENTLIG, PLANLAGT OMSTILLING

1) Kræv, at regeringer og multilaterale organisationer gennemfører en grundig og fortløbende vurdering af teknologier og processer, der nedbringer CO2-udslippet, baseret på klare miljømæssige, samfundsmæssige og sociale kriterier.

 

2) Spred produktionen af teknologi ud over landene og regionerne for at skabe jobs ved at udvikle lokal industriel kapacitet.

 

3) Påbyd ambitiøs energi-effektivitet og -besparelser overalt i økonomien.

 

4) Gennemfør programmer for nationale, regionale og kommunale offentlige arbejder for at opnå energi-effektivitet og produktionsmål.

 

5) Vurdere potentialet og behovet for energiproduktion tæt på forbrugsstedet på basis af den konkrete situation.

 

5. INDFØR DEMOKRATISK STYRING OG KONTROL

1) Involver arbejdere og forbrugere i demokratiske beslutningsprocesser med obligatorisk pligt til at fungere ud fra folkets og miljøets langsigtede interesser.

 

2) Gennemfør en permanent demokratisk og offentlig debat om alle spørgsmål vedrørende energi-omstillingen.

 

3) Sørg for, at arbejderne, forbrugerne og myndighederne har formel repræsentation i bestyrelserne for virksomheder, der igen er kommet under offentligt ejerskab

 

4) Etabler forbrugerrettighedsråd for at kunne stille offentlige virksomheder til ansvar for at opfylde sociale og miljømæssige målsætninger.

 

5) Garanti for, at forslag om nye infrastrukturprojektet lever op til skrappe miljøstandarder og bidrager til lokalbefolkningens velfærd.

 

6. INDFØR ET HØJT NIVEAU AF KOLLEKTIVE GARANTIER FOR DE ANSATTE

1) Kræv, at offentligt ejede energivirksomheder har tilstrækkeligt mange ansatte og er tilstrækkeligt finansierede til at kunne sikre kvalitetsservice.

 

2) Vurder arbejdsstyrkens professionelle færdigheder og invester løbende i uddannelse og oplæring.

 

3) Garanter de højeste sikkerhedsstandarder for produktion og arbejdsforhold.

 

4) Garanter whistleblower-beskyttelse for de ansatte.

 

7. OFFENTLIG FINANSIERING AF ENERGIOMSTILLINGEN

1) Anvend offentlige midler til at finansiere omstillingen som et offentligt gode.

 

2) Gennemfør direkte offentlige indkøb på de bedst mulige betingelser.

 

3) Slet al offentlig gæld, som begrænser tidligere kolonialiserede landes muligheder for at stræbe efter en energiomstilling og efter at opfylde basale behov indenfor rammerne af energi-selvbestemmelse.

 

4) Indfør eller udbyg multilaterale finansieringsmekanismer for at sikre adgang til nødvendige energi-relaterede komponenter og udstyr for lande, der står over for finansielle, materielle eller andre ressourcebegrænsninger.

 

8. ETABLER EN GLOBAL RAMME FOR MULTILATERALT SAMARBEJDE OM OFFENTLIGE GODER

1) Afskaf patentrettighederne i WTO’s Energitraktat – og andre bilaterale og multilaterale handelsaftaler, som i dag står i vejen for en retfærdig energiomstilling i mange lande

 

2) Opbyg ”offentlig-offentlige” partnerskaber, som styrker færdigheds- og vidensdeling, teknisk samarbejde, osv. mellem offentlige energisektor-enheder på en non-profit basis, også med henblik på at udbrede teknologier og færdigheder globalt.

 

3) Sørg for, at multilaterale udviklingsbanker leverer tilstrækkelig støtte til offentlige virksomheder i udviklingslande med henblik på at muliggøre pålidelig levering af elektrificering med lav CO2-udledning

 

UNDERSKREVET AF

• Public Services International (PSI)

• European Federation of Public Service Unions (EPSU)

• National Federation of Mines and Energy, France (FNME-CGT)

• Scottish Trades Union Congress (STUC)

• Federation of Dutch Trade Unions (FNV)

• South African Federation of Trade Unions (SAFTU)

• Oilfield Workers Trade Union of Trinidad and Tobago (OWTU)

• Autonomous Argentinean Workers’ Central (CTA-A)

• SENTRO Philippines

• Confederation of Revolutionary Trade Unions of Turkey (DISK)

• Confederation of Public Employees’ Trade Unions (KESK)

• National Coordination of Industrial Workers’ Organizations (CNTI)

• Intersindical Valenciana

• New South Wales Nurses and Midwives Association

• Electrical Industry and Irrigation Workers Union, Puerto Rico (UTIER)

• Unite the Union, UK

• Public and Commercial Services Union, UK

 

Oversat fra The Bullet af Michael Voss

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com