Fra den 26. til den 28. juni blev der afholdt en Økosocialistisk Konference for Klimaretfærdighed. Aktivister fra hele verden deltog i en online-diskussion om en radikal og antikapitalistisk systemændring. Den afsluttende resolution er det kollektive produkt af denne diskussion. (Red.)

af Økosocialistisk Konference for Klimaretfærdighed

Producer mindre, del mere og beslut i fællesskab!

Coronapandemien har åbenbaret den neoliberale verdensøkonomis skrøbelighed. Vikommer til at stå over for endnu en bølge af sociale nedskæringer og arbejdsløshed. De virksomhedsvenlige regeringer kommer til at hæve forbrugsskatterne og skære ned på statens udgifter, ligesom de gjorde efter det finansielle kollaps i 2008. Alt dette sker på baggrund af de globale økosystemers nært forestående sammenbrud forårsaget af den hensynsløse overproduktion, en umættelig agroindustri og den bevidste udnyttelse af billige, miljøskadelige fossile brændstoffer til fordel for virksomhedernes profit. Vi må udfordre det vækstbaserede og forbrugsorienterede kapitalistiske system.

 

Forholdsreglerne mod klimakrisen må tage hensyn til at kvinder, farvede og arbejderklassen generelt bliver uforholdsmæssigt stærkt påvirket af den sammensatte krise med pandemi, økonomisk krise og ødelæggelsen af vores økosystemer.

 

Hvis vi ikke mobiliserer nu – i dette årti – bliver den globale opvarmning irreversibel, og den vil medføre at sundhed og levestandard vil blive forværret for de fleste mennesker på planeten. Derfor har vi brug for en global massebevægelse, der kan tvinge regeringerne til at forhindre en stigning af planetens gennemsnitlige overfladetemperatur på mere end 1,5° i 2030. Og hvis de egennyttige økonomiske interesser gør det umuligt at opnå det, har vi brug for en bred folkelig bevægelse, der er stærk nok til at ændre systemet.

 

Sådan en international bevægelse har brug for målsætninger. Til de umiddelbare krav, der skal kæmpes for, hører:

 

  • Offentlig demokratisk kontrol med og overtagelse af alle klimafjendtlige industrier; specielt den fossile brændstofindustri. En omgående omstilling til fornyelige energikilder kombineret med en videreuddannelse af arbejderne i energisektoren, så de kan blive i stand til at bruge deres kreativitet og evner til nyttige og bæredygtige tjenesteydelser og produkter. Våbenindustrien skal afvikles og omstilles til en rent civil og fredelig produktion. Et program for omstillingen skal garantere fuld beskæftigelse med deling af arbejdet og reduktion af arbejdstiden.
  • Et stop for al statslig understøttelse af fly- og automobilindustrien – indførelse af strafafgifter på udledning af CO2 og forurening. Vi kæmper for samfundets overtagelse af fly- og automobilindustrien, en hurtig afvikling og omlægning af den og dens integration i et billigt og bæredygtigt offentligt transportsystem. Gratis offentlig transport i byerne er bydende nødvendig.
  • En international nødplan (koordineret på statsligt plan, med byerne og landsbyerne) for en global overgang til en CO2-neutral, økologisk afbalanceret økonomi. Den skal udvikles ved selvorganisering og massemobilisering af arbejdere, landarbejdere, kvinder og indfødte folk. Det indebærer en omlægning af agroindustrien og det intensive kvægopdræt til økologisk bæredygtig fødevareproduktion.
  • En økosocialistisk transformation skal omfatte samfundets overtagelse af omsorgsarbejdet og en ligelig adgang til det for alle mennesker. Der skal udvikles økologisk bæredygtige arbejdspladser i en gratis og universel sundheds- og omsorgssektor, i boligsektoren og inden for socialt gavnlige tjenesteydelser.
  • Omgående sletning af al illegitim gæld; specielt udviklingslandenes og de perifere landes gæld. Internationale banker og finansvirksomheder skal beskattes for at finansiere et økologisk omstillingsprogram i det globale syd som kompensation for slaveri, kolonialisme og den økologiske ødelæggelse de vestlige industrilande har forårsaget. Den økonomiske og finansielle globalisering skal erstattes af sociale og økologiske handelsrelationer mellem det globale nord og syd. Vi stiller os solidarisk med de bevægelser i det globale syd, der kæmper mod neoliberalismen og for folkenes demokratiske suverænitet.
  • Samfundsovertagelse af bankerne og finansvæsenet for i stedet at etablere en offentlig bankvirksomhed, der er demokratisk styret. Den skal investere i nødplaner for økologisk bæredygtige og socialt retfærdige projekter.

 

Ord og gode hensigter er ikke længere nok. Kapitalismen dræber planeten – helt bogstaveligt. En ændring af systemet er uomgængelig, både på kontinentalt og globalt plan. Vi har brug for et radikal, antikapitalistisk, økologisk, feministisk, internationalistisk og antiracistisk alternativ, der sætter mennesket og planeten frem for den private profit. Økosocialismen tilbyder et alternativ til det kapitalistiske system og en fremtid, der er værd at kæmpe for.

 

Fælles, beslutsom handling: de næste skridt

En massemobilisering af befolkningen er nødvendig for at standse klimakrisen. Vi må opbygge en international bevægelse mod den kapitalistiske ødelæggelse af miljøet.

 

Vi mener, at den internationale bevægelse for klimaretfærdighed i den nærmeste fremtid må enes om nogle fælles massekampagner, der direkte sigter mod en massiv reduktion af udledningen af drivhusgasser. Til det formål vil vi fremme dialogen med bevægelsen for klimaretfærdighed, fagforeningerne og de progressive sociale bevægelser. I disse kampagner må der findes et fælles udtryk for beskyttelsen af klimaet, beskyttelsen af menneskenes sundhed og arbejdernes interesse i et menneskeværdigt og meningsfuldt arbejde.

 

Derfor støtter vi mobiliseringen til massedemonstrationer i Glasgow og andre steder i forbindelse med COP26 i november 2021, og vi støtter initiativet til en globale aktions- og mobiliseringsdag for klimaretfærdighed i efteråret 2020.

 

Vi mener at bevægelsen for klimaretfærdighed, progressive organisationer og fagforeninger bør diskutere iværksættelsen af brede internationale kampagner:

 

  • for en omfattende afvikling af det intensive kvægopdræt og kødforarbejdningsindustrien og i stedet udvikling af økologisk landbrug og en bæredygtig levnedsmiddelindustri.
  • for samfundsovertagelse af transportsektoren: alle flyruter og fly- og automobilindustrien, og for deres omstilling til produktion af økologisk bæredygtige, billige eller gratis offentlige trafiksystemer og en samfundsmæssigt nyttig produktion.

 

I 2021 vil vi igen indkalde denne konference i fysisk form for at videreudvikle vores handlingsprogram og vores økosocialistiske alternativ.

 

Stands temperaturstigningen ved 1,5 grader!

Mennesker og planeten frem for profit!

Til kamp for et økosocialistisk alternativ!

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com