Hvorfor udgive en gammel introduktion til Karl Marx´ økonomiske tænkning, når vi lever i det nye årtusinde, midt i den fjerde teknologiske revolution - den med digitalisering og robotisering? Hvad skal den bruges til, sådanne teoridannelser og så gamle teorier?

af Svend Vestergaard Jensen

Men hvis man vil forstå kapitalismens udvikling, dens op- og nedture, er denne indføring af Ernest Mandel faktisk en brugbar appetitvækker til yderligere læsning.

Det er en lille bog, der kan bruges til teori og metode i, hvad kapitalisme er, og se ud over den, for at forandre en verden fuld af udbytning – ja, baseret på netop udbytning – og trusler mod menneskeheden og naturen. Marxismen er teori og metode, ikke "evige sandheder" eller facitlister. I bogen forklarer mandel begreber som merværdi, arbejdskraftens værdi, produktionsmåde, profitrate, kriser, fremmedgørelse, klasser, staten og meget andet.

Den lille og overkommeligt læste bog giver et glimrende rids over den historiske udvikling rundt om i verden for at forklare den kapitalistiske produktionsmådes tilblivelse og til det, den er nu om stunder. Hvordan klasser opstår, og hvordan de forandres efter givne produktionsrelationer, og konstant gør det. Intet står stille – heller ikke klassekampen.

Ernest Mandels lille bog blev første gang udgivet af RSF – Revolutionære Socialisters Forbund, som var forløberen for SAP, i 1973 og senere genoptrykt flere gange, men har været udsolgt længe. Den er udgivet på adskillige sprog rundt om i verden. Mandel (1923-95) var efter Anden Verdenskrig et af de ledende medlemmer af Fjerde Internationale. Han var politisk aktivist siden de tidlige teenageår. Uden for Fjerde Internationale var han mest kendt for sine økonomiske analyser af kapitalismen.

Arbejdet som kilde til rigdom
Al rigdom har sit afsæt i arbejdet. I den kapitalistiske epoke er oprindelsen til merværdien, dvs. borgerskabets indtægt i det kapitalistiske samfund ubetalt arbejde, gratis arbejde, som lønarbejderen giver kapitalisten uden at modtage nogen værdi til gengæld. Som Mandel skrev i bogen: "Praktisk talt er al kapital i hænderne på bourgeoisiet, og dette afslører det kapitalistiske systems selvreproduktive karakter. De der ikke ejer noget, kommer sjældent til det. På denne måde foreviges opdelingen af samfundet i en besiddende klasse og en klasse, der er tvunget til at sælge sin arbejdskraft. Prisen på denne arbejdskraft, lønnen, forbruges praktisk talt i sin helhed, hvorimod den herskende klasse har en kapital, der konstant forøges med merværdi. Samfundets kapitaltilvækst finder følgelig sted næsten udelukkende til en enkelt social klasses fordel, nemlig kapitalistklassens".

Kapitalen eller kapitalerne er i evig konkurrence med hinanden og ekspanderer over hele verden. Kolonialismen bredte sig som en løbeild i løbet af nogle få årtier, begyndende i den lille del af verden, som den kapitalistiske produktionsmåde var begrænset til, og til sidst omklamrende hele verden. Hvert land på verdenskortet blev således omdannet til en indflydelsessfære og et investeringsområde for kapitalen.

Kriser
I bogen forklares en fundamental dynamik i kapitalismen – det Karl Marx beskrev som profitratens tendens til fald. Konkurrencen på markedet tvinger kapitalerne til at effektivisere og investere i arbejdsbesparende teknologi, som resulterer i, at den konstante kapital – maskiner, bygninger med videre øges relativt i forhold til den variable kapital, som er lig arbejdskraften. Når den enkelte kapital øger produktiviteten gennem investering i arbejdsbesparende teknologi, kan kapitalisten som regel producere til en pris, der er under gennemsnittet, og dermed opnå en større profit.

Konkurrencens pres tvinger hurtigt de andre kapitaler til at indføre samme eller lignende tekniske tiltag. Dermed tabes det, man lige var kommet foran med. Resultatet af denne dynamik er, at der på længere sigt er en tendens til at mindske den variable kapitales – lønnen – andel af den totale kapital. Det er denne dynamik, der udtrykkes i profitratens tendens til fald. Og da arbejdet altid er den eneste kilde til værdi og dermed profit. Profitterne stammer fra arbejdet, og ved arbejdets gradvise udryddelse fra produktionen, og dermed profittens faldende tendens, er kapitalismen ved at ende i en uundgåelig modsætningsfyldt proces.

Ernest Mandel udtrykker det på denne måde: "…et samfund, hvor menneskeligt arbejde var helt elimineret fra produktionen i udtrykkets mest generelle betydning, inklusive tjenesteydelser, ville være et samfund, hvori også bytteværdien var elimineret. Dette beviser teoriens gyldighed, for i det øjeblik menneskeligt arbejde forsvinder fra produktionen, forsvinder værdien også"

Lange bølger
I Mandels fremstilling ligger det underforstået, at kapitalismen kan og skal overvindes – "Kriserne er det klareste udtryk for systemets fundamentale modsætning og en jævnlig påmindelse om, at det er dømt til at dø før eller senere. Men det dør ikke automatisk. Det vil altid være nødvendigt at give det et lille skub, for at aflive det, og det er vor opgave, arbejderklassens opgave, at give det dette skub".

Som antydet i ovenstående finder der en næsten uafbrudt omformning af produktionen sted og af den teknologiske revolution. Og som Mandel skriver, er dette fænomen i realiteten et biprodukt af det permanente våbenkapløb, af den kolde krig siden Anden Verdenskrig og videre frem. Det er her vigtigt at gå ned i noget, der netop er godt forklaret i bogen – nemlig i kapitalens organiske sammensætning. Kapitalismens kriser med op- og nedgange i den økonomiske udvikling betegner han som de lange bølger.

Når de nyser på Børsen
Denne lille indføring har været flittigt brugt gennem årtier. Brugt til studiekredse, brugt på de højere uddannelser, og efterspurgt de senere år. Nu er den udgivet af forlaget Solidaritet i ny form, til nye generationer af politiske aktivister, til folk, der gerne vil have redskaber til at analysere den globale kapitalisme, der skriger efter alternativer.

Da anmelderen i slutningen af 1970erne mødte en medstuderende på Den Sociale Højskole i Aarhus sagde hun, at hun især huskede den passage, hvor Ernest Mandel skrev: "Hvis nogen nyser på børsen i New York, går 10.000 bønder fallit i Malaya". Tragisk, men det viser hvordan tingene hænger sammen, og hvorfor modstanden må være international – noget Mandel forstod til fulde.

Ernest Mandel: Indføring i marxismens økonomiske teori
Forlaget Solidaritet 2016, 118 sider, pris 40 kroner

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com