Sundhedspersonale i Kilkis, Grækenland, har besat deres lokale hospital og siger, at det nu er helt under arbejderkontrol.

af Libcom.org

Det offentlige hospital i Kilkis, lidt nord for Tessaloniki, er nu under arbejderkontrol. De ansatte på sygehuset har erklæret, at de langvarige problemer for det nationale sundhedssystem (ΕΣΥ) ikke kan løses.

De ansatte har reageret på regimets nedskæringer ved at besætte hospitalet og underlagt det arbejdernes direkte og fuldstændige kontrol. Alle beslutninger vil blive foretaget af "arbejdernes fælles forsamling".

Hospitalet har erklæret, at "regeringen er ikke frigjort fra sine finansielle forpligtelser, og hvis de ikke bliver opfyldt, vil de henvende sig bredt til det lokale samfund om støtte for på enhver mulig måde at redde hospitalet, forsvare det gratis offentlige sundhedssystem, vælte regeringen og modgå enhver neoliberal politik."

Fra den 6. februar vil hospitalets ansatte kun beskæftige sig med nødsituationer, indtil deres skyldige løn og andre ydelser er blevet betalt. De kræver også en tilbagevenden til lønniveauet før de økonomiske stramninger.

Den næste arbejderforsamling vil finde sted den 13. februar, og en efterfølgende pressekonference vil blive givet den 15. februar.

Følgende erklæring er udsendt af de ansatte:

1. Vi anerkender, at de nuværende og vedvarende problemer med ΕΣΥ (det nationale sundhedssystem) og tilknyttede organisationer ikke kan løses med specifikke og isolerede krav eller krav, der kun tjener vores specielle interesser, da disse problemer er et produkt af en mere generel anti-folkelig statslig politik og den globale nyliberalisme.

2. Vi anerkender tillige, at ved at insistere på at fremme den slags krav deltager vi grundlæggende i myndighedernes brutale spil. De myndigheder, der med henblik på at møde sine modstandere – dvs. et svækket og fragmenteret folk, ønsker at forhindre skabelsen af en universel arbejder- og folkefront på nationalt og globalt plan med fælles interesser og krav mod den sociale forarmelse, som bliver skabt af myndighedernes politik.

3. Derfor lægger vi vores specielle interesser indenfor en generel ramme for politiske og økonomiske krav, der er fremsat af en stor del af den græske befolkning, der i dag er under det mest brutale kapitalistiske angreb; krav, som for at være frugtbare, skal fremmes i samarbejde med de mellemste og lavere klasser i vores samfund.

4. Den eneste måde at opnå dette på er – igennem handling – at sætte spørgsmålstegn ved både den politiske legitimitet og lovlighed af den vilkårlige autoritære og anti-folkelige magt og hierarkiske styreform, der i et accelerende tempo bevæger sig i retning af totalitarisme.

5. Arbejderne på det offentlige hospital i Kilkis vil svare på denne totalitarisme med demokrati. Vi besætter det offentlige sygehusvæsen og sætter det under vores direkte og absolutte kontrol. Sygehusvæsenet i Kilkis vil fremover være selvstyrende, og den eneste lovlige form for administrativ beslutningsproces vil være de ansattes fælles forsamling.

6. Regeringen vil ikke være frigjort fra sine økonomiske forpligtelser i form af personale og forsyninger til hospitalet, men hvis de fortsætter med at ignorere disse forpligtelser, vil vi blive tvunget til at informere offentligheden om dette og anmode de lokale myndigheder, men især det civile samfund, om at støtte os på enhver mulig måde for at sikre: (a) overlevelse af vort sygehusvæsen, (b) den samlede støtte af retten til offentlig og gratis sundhedspleje, (c) fjernelse af – gennem en fælles folkelig kamp – den nuværende regering og enhver neoliberal politik, uanset hvor den kommer fra, (d) en dyb og omfattende demokratisering, det vil sige at det skal være samfundet, snarere end en tredjepart, som skal være ansvarlig for at træffe beslutninger for sin egen fremtid.

7. Fagforeningen for de ansatte i Kilkis sundhedsvæsen vil fra den 6. februar begynde en fastholdelse af arbejdet, idet de kun vil behandle akutte problemer på hospitalet, indtil der er udbetalt løn for alle afviklede arbejdstimer og der sker en stigning af vores indkomst til de niveauer, der var gældende indtil ankomsten af trojkaen (EU-ECB-IMF). Imidlertid vil vi – da vi fuldt ud forstår vores sociale mission og moralske forpligtelser – beskytte sundheden for de borgere, der kommer til hospitalet ved at tilbyde gratis lægehjælp til de nødlidende, idet vi vil give plads til og opfordre regeringen til endeligt at acceptere sit ansvar, og i sidste ende overvinde sin umådeholdne sociale hensynsløshed.

8. Vi beslutter, at en ny fælles arbejderforsamling vil finde sted på mandag den 13. februar kl. 11 i forsamlingslokalet i den nye bygning på hospitalet, med henblik på at afgøre, hvilke procedurer, der er nødvendige for en effektiv gennemførelse af besættelsen af de administrative stillinger og med succes realisere selvstyre af hospitalet, der vil starte fra den dag. Arbejderforsamlingerne vil finde sted dagligt og vil være det altoverskyggende instrument til beslutningstagning om de ansatte og driften af hospitalet.

Vi beder om solidaritet, fra folk og ansatte fra alle sektorer, samarbejde med alle fagforeninger og progressive organisationer samt støtte fra enhver medievirksomhed, der ønsker at fortælle sandheden. Vi er fast besluttet på at fortsætte, indtil de forrædere, der sælger ud af vores land og vores folk, forsvinder. Det er enten dem eller os!

Ovennævnte afgørelser vil blive offentliggjort ved en pressekonference, som alle massemedier (lokale og nationale) vil blive inviteret til onsdag den 15. februar kl. 12,30. Vores daglige forsamlinger begynder den 13. februar. Vi vil informere borgerne om alle vigtige begivenheder, der finder sted på vores hospital ved hjælp af pressemeddelelser og konferencer. Desuden vil vi anvende alle tilgængelige midler til at offentliggøre disse arrangementer for at gøre denne mobilisering succesfuld.

Vi opfordrer:

a) Vore medborgere til at vise solidaritet med vores indsats,

b) Enhver uretfærdigt behandlet borger i vores land i konflikt og opposition til aktion mod sine undertrykkere,

c) Vores kolleger fra andre hospitaler til at foretage lignende beslutninger,

d) De ansatte i andre dele af den offentlige og private sektor, og medlemmer af arbejderorganisationer og progressive bevægelser til at handle på samme måde, med henblik på at hjælpe vores mobilisering i at tage form af en universel arbejder- og folkelig modstand og oprør, indtil vores endelige sejr mod den økonomiske og politiske elite, som i dag undertrykker vores land og hele verden.

Oversat af Ebbe Rand Jørgensen efter
http://libcom.org/blog/greek-hospital-now-under-workers-control-05022012

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com