22. september – en uge efter valget – udsendte en gruppe medlemmer af Socialistisk Ungdomsfront (SUF) en erklæring, hvor de annoncerer et nyt initiativ under navnet Enhedslisten Ungdom. Dannelsen af en ny ungdomsorganisation begrundes med, at SUF i dag er handlingslammet. Enhedslistens Forretningsudvalg har understreget, at de ikke har noget at gøre med dannelsen af en ny organisation, og har kontaktet de personer, der bruger navnet Enhedslistens Ungdom på en hjemmeside og bedt dem om at ophøre med at bruge navnet«.

af Dokumenter

Vi bringer her tre indlæg i diskussionen om SUF og Enhedslisten Ungdom:

1) De (oprindelig) 27 eks-SUF’eres første redegørelse for det nye initiativ
2) Kommentar til initiativet fra SUFs Koordinationsgruppe
3) Indlæg fra Baltser Andersen, tidligere medlem af Enhedslistens Hovedbestyrelse, som kræver indkaldelse af ekstraordinært HB-møde og afvisning af det nye initiativ

Enhedslisten Ungdom – visioner for venstrefløjen

Vi er bagud i klassekampen, og den unge venstrefløj har brug for en stærk kamporganisation. Det skal være slut med at kæmpe mod hinanden. Nu er det tid til at finde sammen og organisere os, så vi kan vinde kampe sammen. SUF er i dag handlingslammet. Derfor vil vi skabe Enhedslisten Ungdom, og vi har brug for dig. Her er vores vision.

Vores frihed, fællesskaber og solidaritet er under angreb. Højrefløjen og de store firmaer presser arbejderklassen og ødelægger vores velfærd og levevilkår.

Unge oplever presset og ser krisen i samfundet, når vores undervisning er for ringe. Når vi ikke kan få læreplads. Og når vi bliver presset til farligt arbejde. Vores generation er den første i 100 år, som oplever, at det samfund vi overtager er ringere end det vores forældre overtog. Vi taber klassekampen i øjeblikket.

Tiden er moden til forandring
Den politiske situation i dag er en helt anden, end da SUF blev stiftet. SUF er i dag en handlingslammet organisation og har været det i en årrække. SUF er blevet så bred en organisation, at uenigheder om politisk strategi og organisering spænder ben for handling. I stedet for at lave politik, går tiden med slagsmål og interne stridigheder. SUF har desværre svigtet sine medlemmer. Og sin opgave.

Organisationen, der ville samle den unge venstrefløj og give den politisk slagkraft, har glemt sit politiske projekt. Vi vil en anden fremtid for den unge venstrefløj. Tiden er moden til at skabe Enhedslisten Ungdom. Især på tre afgørende områder, er uenighederne om politisk strategi så store, at Enhedslisten Ungdom er nødvendig:

1. Vi vil væk med uformelle magtstrukturer. Vi vil en organisation, hvor vi handler i fællesskab. Vi mener, at den bedste organisation er den, hvor vi handler kollektivt og tager ansvar for fælles beslutninger. Når den politiske proces bliver uformel, bliver beslutningerne taget i København. I stedet vil vi en organisation, hvor beslutningerne tages i hele landet. Vi skal have en åben, demokratisk struktur hvor magten er gennemsigtig. For at skabe en slagkraftig organisation, er vi nødt til at kunne give folk mandater til at træffe beslutninger på vegne af organisationen og tage ansvar, når der skal rykkes – og rykkes hurtigt. Det fungerer kun, hvis vi har en politisk valgt, daglig ledelse. Det kan ikke lade sig gøre i dag, fordi SUF er bygget op om, at medlemmerne handler individuelt efter interesser – og vi mister dermed styrken ved at være med i en landsorganisation.

2. Vi tager udgangspunkt i unges hverdag. Det betyder, at vi arbejder for at opnå konkrete forbedringer – både i elevrådet og fagforeningen, men også på Rådhuset og i Folketinget. Det gør vi ved at favne bredt, være åbne og tage unges problemer alvorligt – også dem der ikke kommer fra boglige hjem eller er født på venstrefløjen. Vi har oplevet at det ikke kan lade sig gøre i dag, fordi SUF lukker sig om sig selv. De individuelle projekter har overtaget de politiske – midlerne er blevet til målet.

3. Vi vil Enhedslisten. Vi er revolutionære, fordi vi ønsker, at magten i samfundet skal fordeles helt anderledes. Derfor vil vi være drivende i elev- og studenterbevægelsen og fagbevægelsen. Og samtidig er Enhedslisten er afgørende for vores politiske kamp. Sammen med Enhedslisten vil vi give græsrødderne og mennesker uden for Christiansborg en samlet politisk stemme. Vi deler projekt med Enhedslisten, og derfor burde vi have skabt et meget tættere forhold til Enhedslisten. Der er for mange i SUF, der ikke ser, at partipolitik fylder meget i forståelsen af politik hos vores kollegaer og skolekammerater. Derfor skal vi skabe en ungdomsorganisation til Enhedslisten.

Vi skal skabe Enhedslisten Ungdom sammen
Vi har brug for dig, så vi sammen kan skabe Enhedslisten Ungdom, som en revolutionær socialistisk ungdomsorganisation, der arbejder tæt sammen med Enhedslisten, men er uafhængig.

Alle SUF’ere der deler vores vision og analyse, vil vi gerne invitere til fremadrettet debatmøde. Vi holder et i Aarhus og et i København søndag den 2. oktober klokken 12. Dagsordenen lyder: Hvordan kommer vi i fællesskab videre? Præcist sted kommer ud senere.

Vi er mange SUF’ere der står bag denne vision og analyse. Har du lyst til at være med, eller har du spørgsmål, så skriv til en af følgende:

Karl Kristiansen: kammeratkarl@gmail.com / +45 2985 4760
Caroline Klint: klint.caroline@gmail.com / +45 2544 7557
Stefan Larsen: stefan.stege..larsen@gmail.com / +45 7110 0649
Sune Blom: sunetblom@gmail.com / +45 3071 8339

Du kan også skrive til enhedslistenungdom@gmail.com eller se mere på enhedslistenungdom.tumblr.com

Underskrevet af:
Karl Kristiansen, Anton Moesgaard, Caroline Klint, Anders Newe Wurtz, Cecilie Frühstück, Sarah Victoria Bruun, Stefan Larsen, Rosa Lund, Rose Kristoffersen, Stinus Lerche, Sune Emil Rasmussen, Amanda Megan Smith, Sune Blom, Anna Berg, Rasmus Roikjær, Allan Özvan, Sebastian Stahl, Mathilde Steffensen, Kristoffer Nordskov, Allan Ahmad, Andreas Rohde, Emil Begtrup Bright, Johanne Skriver, Andreas Moesgaard, Astrid Østergaard, Klaus Jensen, Rasmus Gudmandsen, Morten Andersen

 

 

Kommentar til initiativet fra SUFs Koordinationsgruppe


Kære kammerater i Enhedslistens HB.

Som de fleste af jer sikkert er bekendte med, raser der i disse dage en større debat i SUF.

En gruppe på 27 personer har valgt at fremlægge deres projekt med at starte en ny organisation ved navn ”Enhedslistens Ungdom”. Denne udmelding er efter vores informationer klart uforeneligt med arbejdet i SUF, omkring at styrke SUF som ungdomsorganisation.

Derfor har de 3 af underskriverne som sidder i SUFs ledelse også valgt at trække sig (ud af 25), samt at 5 ud af de 27 underskriver pt. har valgt at melde sig ud.

Det er klart at en sådan udmelding i SUF skabte lidt panik til at starte med, og vigtigste arbejde var at få styr på hvorvidt dette havde opbakning i større dele af organisationen.

24 timer efter at gruppe valgte at fremlægge deres projekt, samt melde dette ud i flere medier, har vi nu et større overblik over organisationen. I den forbindelse kan vi med glæde meddele at dette ikke har dybere gang på jorden. Vi har været i kontakt med samtlige lokalafdelinger, som tager lokale møder om emnet, men indtil videre har der været afstandstagen til projektet fra 28 ud af 29 lokalgrupper (17 eksisterende og velfungerende, 12 under opstart).

Derudover hæfter vi os også ved at kun 27 personer har valgt at bakke op om projektet med deres underskrift, ud af SUFs 1.476 medlemmer (herunder 311 enkeltmedlemmer af SUF). Derudover hæfter vi os ved, at vi snakker om en primær københavner gruppe (ca. 18-19, som dog ikke har opbakning i deres lokalgrupper), en lille gruppe i Aarhus (5-6), og enkeltpersoner fra 2-3 andre lokalgrupper. Sidst af alt er en stor del af personerne ikke aktive i SUF.

Det er vores umiddelbare opfattelse at vi pt. ikke ønsker at tage strukturelle tiltag overfor de personer som har meldt sig ind i projektet, uden at have meldt sig ud af SUF (eksklusion), da vi hellere vil tage en åben og ærlig debat om sagen. Uforagtet at vi er bevidste om at gruppen stadigvæk arbejder med hemmelige planer og politiske papirer de ikke vil dele, samt ene og alene har til formål at hverve medlemmer til deres nye organisation.

Dog kan det virke som om at der fra flere lokalgrupper vil indkomme ønske om eksklusion, som vi i så fald må behandle som ledelse.

Opfordringer:

Vi vil i denne forbindelse opfordre til at Enhedslistens Forretningsudvalg eller Hovedbestyrelse spiller med helt åbne kort og bekender klart kulør. Både for at give os den ro til politisk arbejde og kampagner, samt håndtere situationen internt, men også for at undgå evt. angreb mod Enhedslisten.

Vi kan som organisation ikke arbejde med ikke at kende vores betingelser for eksistens, herunder samarbejde med Enhedslisten, dobbeltmedlemskab mm.

Ej heller kan vi tage en politisk debat omkring det fremlagte projekt så længe denne lille gruppe ved hjælp af deres navn kan i talesætte sig som Enhedslistens ungdomsarbejde, og vinde opbakning herpå. Derfor må det også stå klart at enhver manglende handling vil være det samme som en opbakning til denne lille gruppe udmeldte kammerater.

Vi ville i dette brev gerne udtrykke vores politiske syn på det fremlagte projekt, men dette umuliggøres af, at kendskabet til projektet er yderst begrænset. Eneste politisk udmelding vi kender er det fremlagte (og vedhæftede papir), er kun følgende 2 områder:

1. De vil en ny organisation, som er anderledes – Men intet mere konkret.

2. Vil bekæmpe uformelle magtstrukturer – Hvilket vi er helt enige om.

Kammeratlige hilsner

SUFs Koordinationsgruppe.

@ koo@ungdomsfront.dk

For direkte kontakt:

Jonathan Simmel

# 23 69 80 04


Indlæg fra Baltser Andersen, tidligere medlem af Enhedslistens Hovedbestyrelse:

Klarhed og loyalitet i ligeværdigt samarbejde

I medierne tales der om, at SUF er sprængt, og der omtales ”en stor udbrydergruppe”. Ifølge mine kilder i SUF, bl.a. Monika Dragsted og Astrid Vang, er der alene tale om 26 personer, og i 28 af 29 lokale SUF-afdelinger er der taget afstand fra udbrydergruppen.

Der er således ikke tale om, at SUF er sprængt, men at en mindre gruppe under medvirken af et nyvalgt folketingsmedlem for Enhedslisten (Rosa Lund) har valgt at udtræde af SUF og oprette deres egen hjemmeside.

Udbrydergruppen kalder sig uberettiget ”Enhedslistens Ungdom”. Dette er uberettiget af to grunde.

For det første har Enhedslisten ingen ungdomspartiafdeling som eksempelvis VU, DSU eller SFU; fordi vi hele tiden har fastholdt alle menneskers ligeværd uanset alder. Det giver ingen mening med junior-Enhedslistefolk, for vi er alle kammerater med ligeligt menneskeværd. SUF er netop noget helt andet, nemlig en suveræn ungdomsorganisation for aktive unge socialister, som med sin egen identitet og selvstændighed i behold hverken behøver ”tilhører/styres af” Enhedslisten eller støtte Enhedslisten; men som i gensidig respekt mellem SUF og Enhedslisten har valgt at indgå en ligeværdig samarbejdsaftale med Enhedslisten. Og undskyld, men hvis 50-øren ikke allerede er faldet, så er hele dette koncept kvalitativt anderledes og langt mere rådsdemokratisk funderet end et klassisk junior-parti foretagende.

For det andet kan en gruppe selvbestaltede personer ikke tilrane sig navnet ”Enhedslistens Ungdom”, da Enhedslisten udtrykkeligt i sine vedtægter netop ikke har etableret en sådan juniorafdeling.

Et flertal af Enhedslistens Hovedbestyrelse har tidligere ekskluderet et medlem, fordi vedkommende bl.a. nægtede at slette en hjemmeside, der var et misbrug af Enhedslistens navn og logo. Det nævnes ene og alene kun i denne sammenhæng, fordi ethvert misbrug af Enhedslistens navn i selvbestaltet politisk øjemed ikke kan være acceptabelt. Navnet må afvises, og der er INTET grundlag for at bryde samarbejde og samspil med SUF. En ungdomsgruppe, der bryder ud fra Enhedslistens samarbejdspartner SUF, bestemmer naturligvis selv, hvad de vil kalde sig. Men der er jo ikke frit valg på alle hylder: Man kan IKKE kalde sig Enhedslistens Ungdom, med mindre Enhedslisten først opretter en juniororganisation og i konsekvens heraf ændrer de hidtil gældende principper og vedtægter. Det tror jeg nok, at jeg uden videre kan give SUF-udbryderne et helt klart løfte om, ikke vil ske. Enhedslistens medlemmer har vidt og bredt intet ønske om at fravige ideologi, praksis eller basisdemokratiske ligeværdsprincipper.

SOCIALISTISK UNGDOMSFRONT har altid ageret loyalt, troværdigt, principfast og berigende i forhold til Enhedslisten De Rød Grønne. Jeg ved det, for jeg har arbejdet meget sammen med SUF og energiske SUF’ere gennem år og dag. Følgelig har Enhedslisten også en klar forpligtelse til – og gensidig interesse i – at opretholde og udbygge et ligeværdigt og loyalt samarbejde med Socialistisk Ungdomsfront.

Jeg vælger derfor at gå ud fra, at FU-medlem Line Barfod må være klart fejlciteret, når en undrende offentlighed i dag kan læse følgende i Ekstra Bladet:

”Line Barfod fra Enhedslistens hovedbestyrelse oplyser, at partiet løbende evaluerer samarbejdet. Hun kan derfor endnu ikke sige, om partiet for fremtiden vil samarbejde med den ene eller anden ungdomsorganisation.” [min fremhævning]

Det er for ringe! SUF har fortjent bedre. Langt bedre! Det turde da ikke kræve andet end redebon anstændighed at slå fast med syvtommersøm, at Enhedslisten har en ubrudt samarbejdsaftale med SUF, og at den agter vi at stå ved! Hvor svært kan det være?

Line Barfod og det samlede Forretningsudvalg for Enhedslisten bør straks sikre, at medierne får et dementi, således at det står soleklart, at Enhedslisten fortsat samarbejder med SUF, ligesom det også bør fremhæves, at ingen, heller ikke nyvalgte MF’ere, har ret til at anvende navnet ”Enhedslistens Ungdom” al den stund, Enhedslisten ikke har en ungdoms- eller juniorafdeling og derfor heller ikke har givet andre end Enhedslistens højeste myndighed, Årsmødet, kompetence til at oprette en sådan.

Det er tværtimod belastende for Enhedslistens renommé og den nye store folketingsgruppes start, at dette besynderlige initiativ, som i sagens natur syner fjendtligt overfor Enhedslistens eneste og loyale ungdomssamarbejdspartner, SUF, er initieret og iværksat under medvirken af et nyvalgt folketingsmedlem. Uklogt, diffust og skadeligt.

På denne baggrund og med denne argumentation ønskes Hovedbestyrelsen indkaldt ekstraordinært.

Jeg skal opfordre HB til ubetinget vedgåen og opretholdelse af den indgåede samarbejdstale, hvorefter (i sagens natur) ingen anden ungdomsorganisering end SUF kan have en sådan samarbejdsaftale. Ja, opfordre HB til loyalt at bakke op om SUF, der altid, også når de har været uenige, har været en loyal og reel samarbejdspartner.

I min optik bør der ikke herske mindste tvivl om, at dette også må være Enhedslistens linie i forhold til SUF. Hvor svært kan det være?

Baltser Andersen

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com