EU kræver fuld liberalisering af postvæsenet. Postforligs-partierne har startet forhandlinger, men debatten i Folketinget gav ingen konkrete løfter.

af Åge Skovrind

Fredag den 14. april demonstrerede omkring 1.000 mennesker i Bruxelles mod EU’s planer om en fuld liberalisering af postvæsenet med udgangen af 2010. Det var højdepunktet i en aktions- og lobbyuge arrangeret af postgruppen i den internationale faglige sammenslutning UNI. Fagforeningerne kræver, at Kommissionen, EU’s daglige ledelse, stiller den planlagte liberalisering af postvæsenet i bero. De frygter, at resultatet ellers vil blive, at private postfirmaer vil konkurrere med hinanden om de mest profitgivende dele af postbefordringen, presse løn- og arbejdsforhold i bund, og forringe servicen på de områder, hvor der ikke er penge at tjene.

Postvæsenet i EU er allerede delvist liberaliseret og privatiseret. I en række europæiske lande har det forringet forholdene for de ansatte kraftigt (se artiklen Postarbejdere kommer til at betale for privatisering)

Også i Danmark er liberaliseringen godt i gang. Hvis man bor i hovedstadsområdet, har man i de senere år kunnet se to slags postbude. Du kunne se et bud fra Post Danmark smide et brev i din postkasse, og en halv time senere kommer et bud fra Bring City Mail – et postfirma ejet af den norske stat – og afleverer et tidsskrift, som du abonnerer på. Samfundsmæssigt er det selvfølgelig helt hul i hovedet, at to forskellige firmaer bringer post ud på nøjagtig de samme adresser med en halv times mellemrum, men ifølge den markedsfundamentalistiske logik, som gennemsyrer såvel EU som VKO-regeringen, er fri konkurrence og nedbrydning af statslige monopoler altid en fordel. Også socialdemokraterne støttede EU’s postdirektiv, da det blev vedtaget i 2007 – med den sædvanlige begrundelse, at man havde fået en række indrømmelser i forhold til et dårligere udkast.

Med til historien hører, at Bring City Mail for nylig indstillede sin postvirksomhed i Danmark, fordi det ikke har givet overskud.

Fuld liberalisering
Fra 1. januar 2011 skal den fulde liberalisering gennemføres. Det betyder, at Post Danmark ikke længere som nu har monopol på udbringning af breve, som vejer under 50 gram. Partierne i Folketinget, som står bag det nuværende postforlig – det er alle partier undtagen Enhedslisten og SF – går nu i gang med at forhandle om, hvordan den sidste fase af liberaliseringen skal gennemføres.

På Enhedslistens initiativ diskuterede Folketinget den 9. april fremtiden for postvæsenet i Danmark. Per Clausen fra Enhedslisten begrundede debatten således:
”Den tidligere transportminister har introduceret en række forslag til forringelser: Man kunne forestille sig, at posten skulle bringes ud færre dage om ugen, og man kunne forestille sig, at det skulle tage flere dage, før et brev nåede frem. Og som belønning for denne forringede postservice kunne man forestille sig relativt dramatiske stigninger i portoen. Det, der jo gør det her endnu mere alvorligt, er, at de her forringelser så kommer oven i, at borgerne har oplevet, at den danske postservice igennem de sidste mange år systematisk er blevet forringet.”

”Derfor synes jeg – ikke mindst af hensyn til de mange mennesker, som bor i relativt tyndt befolkede dele af Danmark, og som er fuldstændig afhængige af Post Danmarks service på det her område – at det var på tide, at vi kunne få en debat her i Folketinget af, om denne nedadgående spiral for dansk postservice skal fortsætte, eller om tiden er kommet til, at vi tager udfordringen op og sikrer, at der også på det her område faktisk sker forbedringer fremover.”

Men debatten skabte ikke nogen stor klarhed. På den ene side var der ingen , som direkte udtalte et ønske om forringelser for de ansatte og/eller den postservice, der leveres, snarere tværtimod. Men på den anden side er det ikke særlig klart, hvordan et politisk flertal vil undgå dette, når Post Danmark bliver udfordret på det område, som man tjener flest penge på – udbringning af breve i storbyerne.

Loyale forligspartnere
Før debatten udtalte Per Clausen forhåbning om at samle et flertal fra oppositionen samt Dansk Folkeparti om at opgive alle planer om serviceforringelser samt at udsætte den totale liberalisering. Det lykkedes imidlertid ikke. I stedet fremsatte Enhedslisten og SF et tilsvarende forslag, mens alle andre partier stemte for et afværgeforslag, som nøjes med at notere, at der er indledt forhandlinger, og at ministeren har skrevet et brev til EU-Kommissionen om muligheden for at udskyde den planlagte liberalisering. Dog hedder det også, at ”Folketinget understreger betydningen af befordringspligten, der skal sikre en god postservice i hele landet – i by som på land – til ensartede takster.”

”Både S og DF er med i forligskredsen, som startede postliberaliseringen i Danmark, og de er loyale over for deres forligspartnere,” siger Per Clausen efter debatten.
”Debatten viste også, at de to partier ikke vil acceptere forringelser, men de er ikke parate til at tage et opgør med EU,” tilføjer han.

Tættest på at acceptere forringelser var Venstres ordfører. Han kaldte det ”tilpasninger og justeringer”. I lyset af faldende indtægter for Post Danmark – både på grund af konkurrence fra andre firmaer og fordi der sendes færre breve end tidligere – så han tre muligheder: Den første – at Post Danmark kommer på finansloven – afviste han. For det andet kunne løsningen være højere porto – det var en mulighed. Og for det tredje var ”tilpasninger og justeringer” altså også en mulighed.

Skummer fløden
Skrækscenariet er, at private firmaer kan skumme fløden, mens Post Danmark står med forpligtelsen til at bringe post ud til alle husstande overalt i Danmark seks dage om ugen. Konkurrenterne kan nøjes med at byde ind på de mest lukrative områder, såsom brevuddeling i byerne, mens Post Danmark står for den såkaldte befordringspligt.

Tilhængerne af liberaliseringen gav under debatten udtryk for, at der skal være ’fair’ konkurrence, så et privat firma for eksempel pålægges en ekstra afgift, som skal være med til at finansiere befordringsforpligtelsen.
”Det står fortsat åbent, i hvilken grad det vil kunne lade sig gøre,” siger Per Clausen, men man skal huske, at grunden til, at vi bevæger os ud i noget griseri er, at man overhovedet har accepteret en liberalisering af postvæsenet.”

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com