Denne tekst blev vedtaget på SAPs Landsmøde 7-8. januar 2012.

af SAPs Landsmøde

1. Vi arbejder på at opbygge Enhedslisten som et socialistisk parti og SUF som en socialistisk ungdomsorganisation.

Den rene vilje, spontanitet og improvisation er ikke nok til at skabe en socialistisk samfundsomvæltning. Det kræver bevidste valg og organiserede initiativer, baseret på erfaring. Derfor er der brug for et socialistisk parti og en socialistisk ungdomsorganisation.

Eks: De folkelige opstande i Nordafrika og Mellemøsten har endnu ikke nået deres mål, fordi dele af det gamle regime, pro-kapitalistiske og/eller religiøse kræfter har været de dominerende kræfter i udviklingen. Det er bl.a. sket, fordi der ikke eksisterede stærke revolutionære eller socialistiske partier i disse lande.

2. Vi deltager som aktivister, ledere og talspersoner i Enhedslistens og SUF’s daglige arbejde.
Gennem det konkrete arbejde i afdelinger, netværk, sektorer, bestyrelser og parlamentariske forsamlinger bidrager vi til at skabe det socialistiske parti og den socialistiske ungdomsorganisation, der er brug for. Sammen med resten af de to organisationer indhøster vi de erfaringer, der er nødvendige for at blive bedre til at løse opgaven.

Eks: SAP’s medlemmer arbejder for at udvikle afdelingerne, så de bliver skolende, aktivistiske og mobiliserende i lokalsamfundet – og ikke kun passive støtter for en byråds- og en folketingsgruppe. SAP’s medlemmer arbejder for at opbygge de faglige netværk, så de kan bruges til kollektiv udvikling af kampen på arbejdspladser og i fagforeninger og til udbredelse af Enhedslistens politik i arbejderklassen.

3. Vi bruger vores politiske program som grundlag for at udvikle Enhedslistens og SUF’s politiske krav og aktiviteter.
At udvikle arbejderklassens kampe, organisering og bevidsthed fra situationen i dag til en socialistisk samfundsomvæltning stiller store krav til de organiserede socialisters strategi og taktik, og den må hele tiden tilpasse sig nye situationer. I dette arbejde er det nødvendigt, at vi bruger historiske erfaringer og aktuelle erfaringer, vores kollektive viden og marxistiske analyse.

Eks: SAP udvikler og introducerer overgangskrav i politikudviklingen i Enhedslisten og SUF. Overgangskrav tager udgangspunkt i dagens faktiske kampe og i den aktuelle politiske bevidsthed i arbejderklassen, men bryder med kapitalismens logik og angriber kapitalens økonomiske og politiske magt.

4. Vi arbejder for at skabe sammenhæng i Enhedslistens og SUF’s teori og handlinger mellem forskellige politiske temaer.
Vi arbejder på at knytte de forskellige temaer sammen gennem perspektivet om anti-kapitalisme og klassekamp.

Eks: SAP’s medlemmer arbejder for at udvikle Enhedslistens og SUF’ program, politik og aktiviteter, så de knytter klimakampen til et opgør med kapitalismen, og så der kan skabes alliancer mellem fagbevægelsen og klimabevægelsen.

5. Vi tager stilling til Enhedslistens og SUF’s og andre politiske aktiviteter ud fra, hvordan de styrker arbejderklassens og andre undertryktes mobilisering, selvstændige organisering og politiske udvikling.
I perioder kan arbejderklassens politiske aktivitet være begrænset, det parlamentariske arbejde fylder mest i de flestes bevidsthed, og socialistiske synspunkter kan være i betydeligt mindretal. Så er det vigtigt at fastholde perspektivet om, at socialismen kun kan blive virkelighed gennem selvstændig aktivitet og mobilisering.
Vi mener, at det er en central opgave for det socialistiske parti og den socialistiske ungdomsorganisation at tage initiativer til selvstændig mobilisering og organisering og præsentere forslag til, hvordan bevægelserne kan styrkes og nå deres mål.

Eks: Når kommunerne skærer på velfærden, er socialisternes vigtigste svar, at de ramte brugere og ansatte må organisere sig og kæmpe med nedskæringerne – sammen med resten af arbejderklassen. Det er derfor, at SAP afviser at flytte nedskæringerne fra en del af arbejderklassen til en anden, fra daginstitutioner til skoler, fra ældrepleje til gartnerafdelingen. Gør man det, undergraver man mulighederne for fælles kamp.

6. Vi arbejder for at fastholde og udvikle et internationalistisk perspektiv i Enhedslistens og SUF’s analyser, politikudvikling og aktiviteter.
Gennem vores medlemskab af 4. Internationale indgår vi et tæt politisk fællesskab med andre socialistiske revolutionære i hele verden, som vi udveksler analyser, strategier og erfaringer med.

Eks: SAP arbejder for, at venstrefløjen udvikler fælles europæiske krav og aktiviteter, fordi det er nødvendigt, hvis vi skal opbygge en modstand mod den europæiske kapitals og EU’s forsøg på at løse den økonomiske krise på arbejderklassens bekostning.

7. Vi arbejder for at Enhedslisten og SUF fastholder at støtte kampe mod undertrykkelse og for demokrati uden dobbelte standarder.
Det er en del af vores politiske tradition, at vi vender os mod undertrykkelse uanset, hvilke positioner landes styrer har i forhold til imperialismen.

Eks. I forbindelse med det arabiske forår støtter SAPs medlemmer i SUF og SAP entydigt kampen for demokrati og mod undertrykkelse.

8. Vi arbejder for at gøre Enhedslisten og SUF til organisationer, hvor den kollektive opsamling og bearbejdning af forskellige erfaringer sikrer den bedst mulige udvikling af politikken og organisationerne.
Medlemmernes erfaringer med at udbrede og arbejde for partiets politik og handlingsforslag er det bedste grundlag for at udvikle begge dele.

Eks: SAP arbejder for, at der i Enhedslisten og SUF i forbindelse med kampagner opstilles klare målsætninger og succeskriterier, så vi bedre kan gøre status over, i hvilket omfang det er lykkedes at mobilisere og udbrede politikken. Gennem demokratiske diskussioner kan vi lære af vores succeser og fiaskoer og dermed skabe et bedre fælles grundlag for de næste aktiviteter.

9. Vi arbejder for en politisk kultur i Enhedslisten og SUF, hvor en frugtbar uenighed udvikler politikken og aktiviteterne.
Der findes ikke én korrekt politisk linje, og den bedst mulige strategi og taktik opnår organisationerne gennem en åben demokratisk diskussion – og gennem valg mellem klare alternativer.

Eks: SAP’s medlemmer indgår aktivt og åbent i diskussionerne i Enhedslisten og SUF. Når principielle spørgsmål som finansloven er til debat, præsenterer vi vores opfattelse af, hvilken politisk linje de to organisationer skal vælge – og vi opfordrer alle, der er uenige, til at lægge deres mening åbent frem, frem for at det sker i lukkede og uformelle netværk.

10. Vi arbejder for at udvikle og styrke ledelserne i SUF og Enhedslisten.
SAP’s medlemmer arbejder for at udvikle ledelser i SUF og Enhedslisten, der fungerer som kollektiver, der tager ansvar for at formulere en retning, der forholder sig konkret og realistisk til de udfordringer og muligheder, som Enhedslisten og SUF står over for, og giver kampene et antikapitalistisk perspektiv. Dermed skal ledelser fungere som ledelse for hele organisationen og tilbyde medlemmerne et samlende perspektiv.

11. Vi bygger på erfaringer på tværs af generationer.
Fordi vi både rummer unge og ældre, medlemmer af SUF og medlemmer af Enhedslisten på samme politiske grundlag, er vi i stand til at opsamle erfaringer fra alle generationer, diskutere os frem til en samlet konklusion og drage en fælles lære af det.

Eks: Medlemmer af SAP var aktive i valgkampen 2011 i henholdsvis Enhedslisten og SUF. På mange måder adskiller måden at udbrede politikken på og måden, den bliver modtaget på, sig blandt unge og blandt ældre voksne. Disse erfaringer kombinerer vi i en samlet status.

12. Vi baserer vores politiske arbejde på vores program, den revolutionære marxisme, og arbejder på at formidle den til andre i Enhedslisten og SUF og de mest politisk bevidste i bevægelserne.
Programmet er en opsamling af arbejderbevægelsens og vores egne erfaringer, analyseret ved hjælp af marxismen og udviklet gennem kollektive diskussioner. Det bruger vi som afsæt for at ruste de to organisationer bedst muligt til at håndtere kontroversielle spørgsmål og komplicerede problemer.

Eks: Nogle af de vigtige elementer i SAP’s program er: a) nødvendigheden af en socialistisk revolution, b) arbejderklassen som den drivende kraft i revolutionen, c) staten som et redskab for den herskende klasse, d) kampen for socialisme som en permanent revolution, e) enhedsfrontstaktikken som redskab til at mobilisere arbejderklassen og f) den uløselig sammenhæng mellem socialisme og demokrati.

13. Vi diskuterer, forbedrer og udvikler vores politiske program.
Et revolutionært marxistisk program er ikke en facitliste, men må hele tiden afprøves på virkeligheden, betvivles og tage nye udviklinger i samfundet i betragtning. Det arbejder vi på – i dialog med andre i Enhedslisten, SUF og venstrefløjen i det hele taget, og i tæt samarbejde med resten af 4. Internationale.

Eks: SAP har været med til at udvikle nye dele af det revolutionære program på bl.a. disse områder: a) Anti-globaliseringsbevægelsens rolle i klassekampen b) Behovet for og strategien for opbygning af brede antikapitalistiske partier som Enhedslisten, c) LGBT-frigørelse d) økosocialisme.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com