Vedtaget på SAPs 17. ordinære kongres d. 26.-27. august 2000

af SAP's Landsmøde

På SAP´s 16. ordinære kongres vedtog vi, hvad der blev betegnet som “en ny linie i arbejdet for at opbygge en revolutionær organisation i Danmark”. En linie, som i korthed kan sammenfattes som gående ud på at koncentrere vores udadvendte arbejde i Enhedslisten, og dermed at medvirke til at opbygge og udvikle Enhedslisten, på tre punkter: 1) mere kampagneorienteret, 2) udvikle klare marxistiske standpunkter på aktuelle spørgsmål, 3) fastholde vores organisatoriske deltagelse i EL´s ledende organer.

Samtidigt slog vi fast, at det er nødvendigt at fastholde SAP som organisation – gennem udgivelse af SI som månedsblad, en Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg, månedlige afdelingsmøder, afdelingsbestyrelser, de tre årlige landsarrangementer -–samt at genformulere vores politiske idenditet gennem en kort programmatisk tekst.

Hvordan er det gået?

Når vi i dag skal gøre en form for status, er udgangspunktet, at vi med kongresbeslutningerne for et år siden satte gang i en proces, der er af længerevarende karakter. Vi befinder os altså midt i processen, og kan derfor på nuværende tidspunkt gøre en form for midtvejsstatus, som peger frem mod det kommende års arbejde.

Hvis vi i første omgang ser på, hvordan vi har arbejdet i forhold til en målrettet indsats for at opbygge og udvikle Enhedslisten, kan vi konstatere, at det på den ene side ikke er en enkel proces, men at vi trods alt er kommet et lille skridt i den rigtige retning.

Der er flere grunde til, at det ikke er så enkelt endda. For det første er Enhedslisten jo en sammensat størrelse, og i den forløbne periode har der også været tale om, at den organisatoriske udvikling har stået i stampe, hvad angår medlemstilgang, organisatorisk styrkelse og udenomsparlamentarisk aktivitet. Et faktum, som til dels hænger sammen med afmatningen i klassekampen og højrefløjens offensiv. For det andet manglede vi i vores beslutninger en politisk og organisatorisk målretning i vores arbejde. Med andre ord, hvordan kan vi organisatorisk og politisk bedst udnytte vores ressourcer til at opfylde målsætningen om opbygning og udvikling af EL. Og i forlængelse af det kan vi ikke forvente, at medlemmerne fra den ene dag til den anden placere sig centralt i opbygningen af EL.

På trods af ovenfor omtalte problemer må vi alligevel vurdere, at der er sket små fremskridt, måske kun indirekte som konsekvens af beslutningerne fra sidste kongres. Her kan nævnes: Kvindemarch 2000, Enhedslistens anti-ØMU profil, og at vi har koncentreret os om udarbejdelse og uddeling af EL propaganda. I forlængelse af det, vinder vi også i dag generelt større lydhørhed for vores synspunkter, end tidligere.

En pejling på Enhedslistens organisatoriske og politiske udvikling fik vi på årsmødet i maj. En vurdering af dette må i hovedtræk være, at selv om det ikke viste en kvalitativ ny udvikling i EL, var der alligevel positive tendenser. Organisatorisk i form af en styrket ledelse, og en bedre politisk debat. Politisk i form af kampagnerettede vedtagelser på områder som ØMU-folkeafstemningen, velfærd og antiracisme. Det er for tidligt at vurdere, om de positive ting ved årsmødet også vil betyde fremgange i praksis.

En central forudsætning for vores satsning på udvikling af Enhedslisten var og er, at vi er istand til at fastholde SAP som organisation – som en politisk og organisatorisk ramme for at fastholde og udvikle vores erfaringer og programmatiske udgangspunkt for opbygning af et revolutionært, socialistisk parti.

Det forløbne år har bekræftet os i, at det er nødvendigt, og det er i vid udstrækning også lykkedes. Vi har formået at stoppe en begyndende organisatorisk “forvitring” på de fleste planer. Det gælder landsarrangementerne, møderne i Kbh-afdelingen og udgivelsen af SI. Men det er stadigt en skrøbelig balance, og vi har stadig problemer med at samle en stabil ledelse, HB og FU, at få Århus afdeling til at fungere og fastholde en deltagelse i SAP fra enkeltmedlemmer. Samtidigt er vi også kun nået et lille skridt på vejen i genformuleringen af vores politiske idenditet, gennem en kort programmatisk tekst.

Vi kan altså konstatere, at SAP stadig er en sammenhængende organisering, såvel politisk som organisatorisk. Men det er ikke en bundsolid maskine, der køærer af sig selv. Der skal smøres, files og justeres konstant – en opgave, som ikke må underkendes.

Hvad bør der gøres?

Som sagt må vi betragte beslutningerne fra sidste kongres som en langstrakt proces, og vi kan i dag ikke se nogen grund til at ændre ved vores grundlæggende orientering. Vi fastholder kort sagt opbygningen af Enhedslisten som vores centrale udadvendte arbejde, samtidigt med at vi fortsat skal sammentømre SAP som organisation.

En forudsætning for udmøntning af denne beslutning er SAP´ernes deltagelse i Enhedslistens afdelinger: afdelingsmøderne og de kampagneaktiviteter, der opstår mulighed for.

Dette skal forstås som et udgangspunkt for, at vi for det første får en central placering i EL, og for det andet kan vinde opbakning for politiske bud på udvikling af bevægelse i bredere dele af arbejderbefolkningen.

Med årsmødets beslutninger har fået et godt udgangspunkt for dette arbejde – dels nogle vedtagne kampagneinitiativer og dels nogle brugbare politiske grundlag for disse initiativer.

Samtidigt efterlod årsmødet også nogle åbne spørgsmål. Det drejer sig om programdiskussionen, hvor afslutningen igen blev udskudt. Et faktum, som ikke nødvendigvis skal opfattes negativt. I hvert fald ikke, hvis vi opfatter det som en mulighed for fortsatte programmatiske diskussioner, hvilket vi hele tiden har været tilhængere af.

Det drejer sig om spørgsmålet om en selvstændig EL ungdomsorganisation, hvor vi kan og skal medvirke til at afklare spørgsmålene: hvorfor? og hvordan?

Endeligt lagde årsmødet op til en mere grundlæggende diskussion om EL´s mediepolitik. En diskussion, som vi også kan udvikle til en del af diskussionen om kampagnestil og klare politiske budskaber.

Hvad angår fastholdelsen af SAP som organisation er det vigtigt, at vi ikke betragter det som en opgave med at fastholde status quo – eller at holde skindet på næsen. Kun en positiv udviklingsspiral vil sikre os mod en tilbagegang, som kan true vores eksistens.

Konkrete tiltag

Enhedslisten
I den kommende kongresperiode skal Hovedbestyrelsen og afdelingerne sikre samtaler med samtlige SAP´s medlemmer om, hvor og hvordan hver enkelt kan bidrage til udviklingen af EL. Udgangspunktet er årsmødets beslutninger og de fortløbende beslutninger og initiativer i Hovedbestyrelse, afdelinger osv.
I den kommende kongresperiode har vi tre prioriterede politisk-organisatoriske projekter i Enhedslisten:

Udvikling af en internationalistisk Europa-politik med tilhørende kampagnearbejde, før, under og efter topmødet i Nice og opstilling af en socialistisk liste til Europa-parlamentsvalget.
Antiracistiske kampagneaktiviteter i forbindelse med “Respekt” kampagnen.
Udvikling af Enhedslistens ungdomsnetværk og vedtagelse af Enhedslistens ungdomsorganisation på næste årsmøde.
Ledelses og afdelingsmøder skal bl.a. bruges til diskussioner om, hvordan vi den aktuelle, politiske situation kan medvirke til at bringe EL i offensiven.

Socialistisk Information
SI er et omdrejningspunkt for vores egen politikudvikling og skoling (jf. “Rapport om Socialistisk Informations udvikling”), og for at vi stadig kan rekrutere nye medlemmer. Derfor skal vi sikre en udvikling af SI gennem en styrkelse af redaktionen.
Indholdet i SI skal også være til diskussion på såvel ledelses som afdelingsmøder. SI skal blive en mere reel del af SAPs offentlige politiske arbejde. HB skal diskutere en større udbredelse af SI.

Vi skal have øget abonnementstallet på SI, gennem en årlig abonnementskampagne.

Vi skal indsamle et beløb, fastlagt af Hovedbestyrelsen på baggrund af SI´s budget, mellem 1.10. og 1.1. 2001.

SI-seminar og Påskeseminar
Igen i 2001 holder vi Påskeseminar, i lighed med tidligere år, med en bred vifte af emner, og med målsætningen om en solid deltagelse af ikke-medlemmer.
I slutningen af november 2000 holder vi et én-dags SI-seminar, som primært skal have karrakter af skoling for medlemmer. Det betyder ikke, at der er tale om et “lukket” seminar, men emnet og opreklameringen tager udgangspunkt i en målgruppe af medlemmer og sympatisører. Når vi rykker tidspunktet i forhold til tidligere år, så er det ligger for tæt på påskeseminaret, og så det kan bruges som introduktion til SAP i forlængelse af den internationale ungdomslejr.

Afdelingerne
Vi skal forsat holde månedlige afdelingsmøder i København, Århus og Roskilde, og der skal være en afdelingsbestyrelse/sekretær disse tre steder. Det er nødvendigt for at fastholde et forum, hvor det store flertal af medlemmerne kan mødes regelmæssigt og diskutere politik.

SAP´s ledelse (HB/FU)
Vi skal fastholde en Hovedbestyrelse på størrelse med den nuværende (15) med en møderytme på 6 heldagsmøder om året.
Vi skal sikre, at kernen i HB er de folk, der organisere afdelingerne (bestyrelse/sekretær), og at der desuden er en sammenhæng med andre strukturer, der er centrale i vores arbejde (SI, EL-hovedbestyrelsen og ungdomsarbejdet). De århusianske medlemmer af HB skal fungere som bestyrelse for Århus-afdelingen.

Vi skal have et stort Forretningsudvalg, som samtidigt fungere som bestyrelse for Kbh-afdelingen.

Det er en central opgave for FU/afdelingsbestyrelser jævnligt (mindst halvårligt) at diskutere med medlemmerne: Deres politiske arbejde, både det der er inden for og uden for partiets centrale prioriteter, med det overordnede formål at kollektivisere vores arbejde og tage diskussioner om, hvordan de enkelte medlemmer konkret indgår i SAPs prioriteringer.

Det nationale apparat
Vi kan se frem til en situation, hvor der ikke er professionel bemanding på det nationale center. Det er en situation vi skal arbejde på at ændre. Men i første omgang skal vi, uanset hvad, sikre en så stabil bemanding som muligt, gennem faste, frivillige kontorhold.
Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget skal i øvrigt arbejde på at effektivisere de administrative opgaver. HB og FU pålægges at ændre økonomien, således atkontingentopkrævningen sker centralt, og således at afdelingernes udgifter – efter beslutning – dækkes af SAP´s nationale kasse.

Dog vil afdelingerne få tildelt et af HB fastsat bloktilskud til de daglige aktiviteter.

Hjemmesiden
Udviklingen af vores hjemmeside har været et forsømt område, som skal rettes op. Med relativt begrænsede midler skulle det være muligt at få en mere indbydende og overskuelig hjemmeside. Derfor bliver det en vigtig opgave for hjemmesideredaktøren – i samarbejde med FU og HB – at få gjort dette.

Forlaget
Også i den kommende periode skal forlaget fungere på et vist lavt niveau.

Ungdomsarbejde
HB nedsætter et ungdomssekretariat.
Et medlem af ungdomssekretariatet indgår i FU, som ungdomsansvarlig.
Det centrale arbejde for ungdomssekretariatet er mobilisering til og deltagelse i 4. internationales ungdomslejr.
Desuden skal ungdomssekretariatet komme med input til, hvordan vi sikrer en ungdomsvinkel i vores arbejde og i indholdet i SI.

Fjerde Internationale
Vi skal fortsat deltage i 4. internationales ledende organer.

Vi skal sikre en diskussion af dokumenterne op til verdenskongressen i efteråret 2001.
Diskussionen gøres i videst muligt omfang offentlig, bl.a. i form af:
optryk af, evt. forkortede, forslag til og debatindlæg om vedtagelser på VK i SI
oplæg på SI- og Påskeseminarer
Det er HB, der vælger, hvad der gøres offentligt, og hvad der holdes internt i MB.

Der gennemføres en indsamling til FI i foråret 2001.

Vi skal deltage i ungdomsmøder og mobilisere til den internationale ungdomslejr.
Vi skal formidle vedtagelser og synspunkter fra Fjerde Internationale til et dansk publikum, først og fremmest gennem SI, SAP´s hjemmeside og MB.
Vi skal bidrage til indholdet i og udbredelse af FI´s presse, først og fremmest International Viewpoint.
Vi skal fortsætte udgivelsen af Dokumenter fra Fjerde Internationale.
Vi skal tilstræbe at sende deltagere til alle relevante kurser på Amsterdam-skolen.
HB skal diskutere muligheder for at bruge Internationalens Venner som en sympatisør-kreds.

SAPs medlemmer skal sikres orientering om den interne debat i Fjerde Internationale. Dokumenter i den interne debat skal via en postliste sendes til en række medlemmer med emailadresse over hele landet. Andre medlemmer skal så kunne rekvirere filer og tekster fra kammeraterne på postlisten. Så vidt muligt skal vigtige dokumenter oversættes til dansk, men under alle omstændigheder skal alle medlemmer gøres opmærksomme på og kunne rekvirere interne internationale dokumenter. Der skal løbende i MB under ‘Siden sidst’ bringes en liste over de interne dokumenter, som er dukket op i diskussionen inden for Fjerde Internationale, uanset disse dokumenters karakter.

Nordisk samarbejde
En central opgave for SAP i opbygningen af Fjerde Internationale er at styrke kontakten mellem interesserede grupperinger i Norden.
Konkret betyder det for os:

at deltage i de pågældende grupperingers kongresser.
at invitere disse grupperinger til vores arrangementer og arbejde aktivt for at de deltager først og fremmest i vores påskeseminar.
at holde løbende kontakt til disse grupperinger, bl.a. gennem e-mails.
at arbejde sammen med disse grupperinger om fælles initiativer, f.eks. mobilisering til den internationale ungdomslejr eller protester i forbindelse med EU-topmøder.

SAP´s 18. kongres
SAP´s 18. kongres afholdes i slutningen af september eller starten af oktober 2001.

Programarbejde
Vi skal i det kommende år sætte gang i program- og politikudviklingen på en måde, der udnytter SI maksimalt, og som giver den bedst mulige formidling over for Enhedslisten og venstrefløjen. Det kan f.eks. ske ved af følgende fremgansmåde:
HB udvælger nogle få temaer for det næste halvår og udpeger en eller flere til at skrive et oplæg. Oplægget består af:
a) udkast til en artikel (eller flere artikler) med henblik på SI
b) en opsummering i punktform med henblik på en HB-vedtagelse
c) en materialesamling eller bare en litteraturliste
Oplægget eller SI-artiklen diskuteres i HB og eventuelt på afdelingsmøder
Dele af teksterne kan omarbejdes til debatindlæg til venstrefløjs- og dagspresse.
Der skal umiddelbart iværksættes en målrettet indsats for at færdiggøre det udkast til genformulering af vores politiske identitet, som blev besluttet at arbejde for på sidste kongres. Et færdigt udkast skal udsendes til medlemmerne senest i november. Herefter skal det diskuteres mundtligt og skriftligt, på medlemsmøder og i MB, med henblik på vedtagelse af en endelig version på SAPs 18. kongres.

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com