I påsken gennemførte SUF sit ottende landsmøde og der er sket meget på de otte år. SUF er vokset til at være en af de største politiske ungdomsorganisationer i landet, og ifølge en undersøgelse fra sidste år er det den ungdomsorganisation der har de mest aktive medlemmer. Særligt har der været en markant udvikling igennem de seneste par år. Fra at være en organisation, der var præget af interne stridigheder er SUF blevet en kamporganisation med klare prioriteringer.

af SAP's Forretningsudvalg

Det faglige arbejde er blevet et fokusområde og der er kommet en generel accept af behovet for bedre at afspejle den danske ungdom. I forlængelse af denne prioritering er der kommet en bedre forståelse af fagbevægelsens rolle, dobbeltorganiseringen af faglige unge er blevet opprioriteret og der er kommet flere lærlinge og ungarbejdere i SUF’s ledelse.

Det afspejler sig også i at SUF igen i år vil deltage i LO’s Jobpatruljen, der kontrollerer at unge med feriejobs har ordentlige arbejdsvilkår. Sidste års succes med dette arbejde har betydet at endnu flere SUF’ere i år er parat til at tage en tur med patruljen.

Erfaringerne med dobbeltorganisering har også vist sig i andre dele af organisationen. I samarbejde med Enhedslisten har SUF allerede afholdt et uddannelsesseminar og et til er planlagt senere i foråret. Der er tale om en effektiv opprioritering af den dobbeltorganisering, som også Enhedslisten har sat sig som politisk mål. Konkret betyder det, at de aktivister, der langsomt, men sikkert bevæger sig fra SUF til Enhedslisten har faktiske erfaringer med dobbeltorganisering og det koordinerede arbejde i bevægelser samt arbejdspladser og studiesteder.

Samtidig markerede SUF’s landsmøde, at SUF er en integreret del af klimabevægelsen i Danmark. Det afspejlede sig i flere workshops om emnet og en fuldstændig tilslutning blandt stormødedeltagerne til den foreslåede klimaudtalelse.

Det er en udvikling der baserer sig på næsten et års diskussion og på et fast engagement i aktionsgrupper, netværk og bevægelser på klimaområdet. I den forstand kan vedtagelsen også ses som resultatet af et langstrakt forsøg på at engagere sig i bevægelsen, diskutere dens udvikling internt og analysere spørgsmålet i et revolutionært perspektiv.

Men vedtagelsen er selvfølgelig mere end en teoretisk afklaring. Der er samtidig tale om en stærk bekræftelse af den arbejdsplan, som SUF vedtog i efteråret.

SUF har valgt ikke at afholde en egen sommerlejr for at deltage i en klimalejr i København. Det vil blive en mulighed for at møde aktivister fra andre lande og opbygge netværk frem mod klimatopmødet i december. Det vil også være en god baggrund for at afholde en klimakampagne i efteråret op til topmødet. Som en del af denne kampagne vil SUF deltage aktivt i opbyggelsen af lokale klimabevægelser.

Startskuddet for denne aktivitet falder i slutningen af maj, hvor SUF deltager aktivt i at organisere protester mod World Business Summit on Climate Change. Der er et topmøde for store og forurenende selskaber, der har tænkt sig at diskutere hvordan klimakrisen kan gøres til en pengemaskine for de selvsamme firmaer, som har
tjent milliarder på at skabe den.

Udviklingen af den faglige politik og klimapolitikken to stærke erfaringer, men det er vigtigt, at de bliver fulgt op og generaliseret. Begge erfaringer har været kendetegnet ved grundlæggende og lange debatter i hele
organisationen, udbredelse af skoling til mange lokalgrupper og udvikling af mere avanceret skoling på områderne.

Særligt det sidste har været et område, hvor SUF har haltet bagefter, og det er et centralt område, hvis SUF skal fortsætte med at udvikle sig. Det er vigtigt fordi det a) holder folk i organisationen i længere tid, b) styrker den demokratiske debat ved at give alle kammerater indsigt og selvtillid og c) styrker det enkelte medlems evne til at argumentere og fremlægge sine synspunkter.

Alle disse opgaver og aktiviteter forudsætter dog ledelse. Ikke fordi organisationen ikke kan fungere uden en gruppe enkeltpersoner med et magtkompleks til at bestemme over sig – det kan den godt. Men fordi afviklingen af aktiviteter og udvikling af politikken forudsætter inddragelse af alle dele af organisationen.

Ledelsesstrukturen i SUF garanterer, at alle landsdele er repræsenteret, og giver mulighed for at mindretal kan få deres synspunkter hørt og prioriteret i det daglige arbejde mellem stormøderne. Forudsætningen for udviklingen af den faglige politik har været tilstedeværelse af ledelsesmedlemmer, der havde det faglige område som prioritet – dette gør sig gældende for alle politikområder.

Det er præcis i det omfang det er muligt at sammensætte en ledelse, der repræsenterer alle dele af organisationens prioriteringer, at en ledelse får sin autoritet.

I denne forstand er ledelse et spørgsmål om demokrati. Den er flertallets garanti, for at det vedtagne bliver udført, og mindretallets granti for, at de bliver hørt mellem stormøderne. Hvad én SUF’er gør afspejler sig på alle andre SUF’ere, der bliver konfronteret med det gennem deres politiske aktivitet.

En ledelse skal ikke ses som en bremse på aktivitet, men som en katalysator, der gennem inddragelse af de aktive på de områder, som SUF har prioriteret, kan garantere at SUF også i de kommende år er en slagkraftig
og uundværlig organisation på den danske venstrefløj.

SAP’s forretningsudvalg, 24. april 2009


Bliv medlem af SAP!

SAP er en revolutionær socialistisk organisation. Vi arbejder som en del af Enhedslisten og SUF på at opbygge og styrke disse organisationer. Målet er at skabe et aktivt handlende parti og ditto ungdomsorganisation, der bidrager med handlingsforslag og politiske perspektiver til de aktuelle sociale mobiliseringer og ved en egentlig samfundsomvæltning. SAP er også den danske afdeling af 4. Internationale, en global organisation for revolutionære socialister.

Læs mere på www.sap-fi.dk og www.socialistiskinformation.dk
mailto: sap@sap-fi.dk

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com