- Et udspil fra SAP om Enhedslistens kommunalpolitiske linje i København.

af SAP's Landsledelse

Enhedslisten-København har besluttet, at medlemmerne i efteråret skal diskuteret arbejdet i Borgerrepræsentationen og forholdet til borgmesterposter. Emnet blev diskuteret i SAP’s Landsledelse i juni, og Landsledelsen formulerede de synspunkter, som SAP vil forsøge at bringe ind i diskussionen.

 

1.  Enhedslistens kommunalpolitiske arbejde i og uden for Borgerrepræsentationen skal ses som et led i partiets samlede arbejde for at mobilisere arbejderklassen og andre undertrykte mod kapitalismen og for socialismen.

En forudsætning for succes i dette arbejde er, at vores valgte kommunalpolitikere har et aktivt og kritisk bagland, som forholder sig til, stiller krav og mobiliserer omkring vigtige politiske slag. Dette er en vigtig opgave for de bevægelsesaktive i Enhedslisten.

2. For Enhedslisten er den selvstændige mobilisering og organisering af københavnerne som lønarbejdere og som brugere af forskellige kommunale ydelser hovedopgaven. Det er denne mobilisering og organisering,

– der kan skabe midlertidige delresultater

– der kan forbedre styrkeforholdene mellem klasserne

– og som peger frem mod en afskaffelse af kapitalismen.

3. Deltagelse i kommunevalg, pladser i Borgerrepræsentationen og eventuelle borgmesterposter kan styrke den folkelige mobilisering og bidrage til at indfri de krav, som mobiliseringer, bevægelser og organiseringer rejser. Det parlamentariske arbejde skal altid ses i lyset af, hvordan det bidrager til den folkelige mobilisering. Det indebærer bl.a., at Enhedslisten stemmer imod forringelser, og at vi lægger stemmer til forbedringer, såfremt bevægelsernes styrke ikke åbner mulighed for større indrømmelser. Enhedslisten støtter ikke kludetæppeforlig, hvor nogle af elementerne enten indeholder forringelser eller står i modsætning til bevægelsernes aktuelle krav.

4. Kommunerne er i disse år i centrum for kampen om velfærden. Kampen om de kollektive ydelser, som kommunerne – herunder København – administrerer, er afgørende for kampen mod den aktuelle nyliberalistiske udgave af kapitalismen.

5. Den overordnede rettesnor i vores kommunalpolitiske arbejde er at bryde de rammer, der sættes af den nuværende regering, der forfølger et mål om at nedskære og underminere den offentlige velfærd til fordel for private løsninger.

År for år får Københavns kommune – ligesom landets øvrige kommuner – færre og færre muligheder for at træffe beslutninger til gavn for arbejderklassen og andre undertrykte. Ikke alene sætter den kapitalistiske økonomi i sig selv snævre rammer. Dertil kommer en mere og mere fast statslig styring af kommunernes økonomi og beslutningsmæssige råderum.

Det forhindrer os ikke i at rejse krav og stemme for forslag om forbedringer, heller ikke i at forsøge at føre dem ud i livet. Men ethvert forsøg på at føre en samlet kommunalpolitik til gavn for flertallet vil meget hurtigt støde mod både reelle og formelle rammer og kræve et oprør og et brud med disse rammer. Derfor er der intet perspektiv i at påtage sig ansvaret for at administrere kommunen inden for systemets rammer.

6. Centrum for den kommunale velfærdskamp er de årlige budgetter. Her er det Enhedslistens vigtigste opgave at bidrage til, at de kommunalt ansatte og brugerne formulerer deres krav til budgetterne. En del af Enhedslistens bidrag er selv at formulere offensive krav til budgetterne. Derudover er det Enhedslistens opgave at sikre ansatte og borgere størst mulig viden om budgetforhandlingerne. Endelig skal Enhedslisten bidrage til og støtte aktioner mod nedskæringsforslag og for organisationernes og bevægelsernes egne krav.

Forhandlingstaktikken skal lægges med henblik på at løse disse opgaver, herunder at skabe det størst mulige pres på de andre partier, især S og SF.

7. I arbejdet med de kommunale budgetter tager Enhedslisten ikke udgangspunkt i de givne regeringsdikterede rammer. Enhedslisten agiterer for, at bevægelserne, organisationerne og Borgerrepræsentationen mobiliserer et pres på regering og folketing for at sikre yderligere midler til kommunen – baseret på beskatning og anden finansiering hentet fra kapitalen og de allerhøjeste indkomster. I dette arbejder peger Enhedslisten på alliancer med andre kommuner i et kommunalt velfærdsoprør.

8. Enhedslisten er modstander af magistratsstyret, hvor partier får borgmesterposter uden reel indflydelse på den økonomi, de skal administrere. Det er politisk ansvarsforflygtigelse for budgetflertalspartierne. Vi støtter forslag om, at et politisk flertal i Borgerrepræsentationen tager ansvaret for økonomien og overtager ”regeringsmagten”, dvs. samtlige borgmesterposter.

9. Enhedslisten vil gerne have størst mulig opbakning til vores politik i form af stemmer. Vi tager de poster, der følger af vores opbakning, herunder borgmesterposter. Vi melder klart ud, at vi ikke tager borgmesterposter for at administrere utilstrækkelige budgetter, men for at udnytte dem til fordel for ansatte og brugere, dvs. for at forbedre den offentlige velfærd, miljøet og demokratiet og for at støtte de folkelige mobiliseringer og organiseringer. Vi melder samtidig klart ud, at vi vil forfølge denne linje, selv om den kommer i konflikt med de formelle rammer. Hvis de øvrige partier eller regering griber ind over for en Enhedsliste-borgmester, vil vi forsøge at mobilisere en folkelig støtte til forsvar for borgmesterens ret til at gennemføre denne linje.

10. Hvis der indføres flertalsstyre i København, vil vi opfordre S og SF til at danne flertalskonstellation med Enhedslisten på et program

– der forsvarer og udbygger velfærden, demokratiet og miljøet

– der opfylder de folkelige bevægelsers krav

– der er parat til at bryde de statslige rammer for kommunerne

Hvis ikke S og SF er parate til det, vil Enhedslisten støtte, at S og SF overtager ”regeringen” i København, men vi vil fra sag til sag afgøre, om vi stemmer for deres forslag, eller vi stemmer og mobiliserer imod dem. Enhedslisten vil – ligesom i Folketinget – være opposition til ethvert flertal, der angriber velfærd, miljø og demokrati.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com