Fra tid til anden hører vi spørgsmålet om, hvorfor medlemmerne af Socialistisk ArbejderPolitik (SAP) overhovedet har et ønske om at være organiserede som en særlig politisk strømning. Er det ikke godt nok ”bare” at være medlem af Enhedslisten (og/eller SUF, hvis man er ung)?

af SAPs Forretningsudvalg

Dette er jo et ganske udmærket spørgsmål, som vi i SAP hellere end gerne vil svare på! Man kan finde grundigere svar på dette i en række tekster på SAP’s hjemmeside, www.sap-fi.dk , under menupunktet ”Det vil SAP”. Men vi vil da også gerne highlighte nogle hovedpunkter her.

 

SAP er en del af en international organisering
SAP er en selvstændig del af en international organisering, ”Fjerde Internationale” (FI), der har en række fælles aktiviteter. Bl.a. kurser, seminarer, konferencer og verdenskongresser, hvor vi har mulighed for at udveksle erfaringer og udvikle analyser sammen med revolutionære socialister i andre dele af verden. Vi opfatter dette globale perspektiv – i teori og handling – som afgørende vigtigt i den nuværende epoke. (Læs f.eks. ugekommentaren En åben og organiseret Internationale er nødvendig)

 

FI er, trods sin alt for begrænsede styrke, desværre, aktuelt det vigtigste redskab på globalt plan til at sikre fastholdelsen af dette globale perspektiv. Og FI kræver en indsats af mennesker af kød og blod: En Internationale kan kun overleve og fungere som et fællesskab af organiserede medlemmer i de enkelte lande. Derfor opfatter vi det som vores – dvs. SAP’s – opgave at opretholde en dansk organiseret deltagelse i FI, så denne organisation kan overleve, selv om FI’s medlemmer i Danmark (ligesom i mange andre lande) indgår i bredere partier, der ikke er en del af FI. Vort mål er at opbygge en Internationale, der magter de overvældende opgaver, vi står overfor. Derfor arbejder vi for, at antikapitalistiske partier – bl.a. dem vi arbejder i – stiller sig denne opgave.

 

Desuden opfatter vi det også som en politisk opgave (der skal organiseres – af SAP) at dele vores eget udbytte af dette fællesskab – et mere internationalistisk blik, kunne man kalde det – med kammeraterne i Enhedslisten og SUF.  Det gør vi (ud over som enkeltmedlemmer af EL og SUF) bl.a. her i vores ugekommentarer, i vores netmagasin Socialistisk Information, i tidsskriftet Solidaritet, og ved at invitere til især vores åbne påskeseminarer og de internationale socialistiske ungdomslejre (ISUL). Det er naturligvis en stor glæde for os, at SUF i år har valgt at stå for at arrangere ISUL i Danmark.

 

SAP har et fælles politisk projekt
SAP er også en organisering omkring et politisk program og et fælles politisk projekt. Ikke et program, der på nogen måde står i modsætning til EL’s og SUF’s programmer, men nok et program, der på nogle punkter er mere vidtgående end programmerne i disse lidt bredere organisationer.

 

Vores politiske program har historiske rødder i en revolutionær marxistisk tradition, der har været i opposition til både reformisme/”socialdemokratisme” og siden 1920’erne til stalinismen. Nogle grundpiller i dette program er: 1) At det er nødvendigt at gennemføre et grundlæggende opgør med kapitalismen, og at vi derfor også i den daglige kamp skal være parate til at pege på relevante krav, der i sin helhed bryder med systemet. 2) At vi må forberede os på, at kapitalistklassen på globalt plan vil bruge alle midler for at bevare deres magt. 3) At det derfor slet ikke er nok at få et (parlamentarisk) flertal for en socialistisk politik, men at det helt afgørende er, at opbygge stærke, aktive og velorganiserede bevægelser i befolkningen, der kan sikre styrken til også i praksis at tage magten fra kapitalen. Heri indgår naturligvis også at opbygge de nødvendige internationale alliancer med bevægelser og partier, som bl.a. erfaringerne fra Grækenland til fulde viser behovet for.  Og 4) at selvorganisering af alle undertrykte grupper og konsekvent forsvar for demokrati og frihedsrettigheder for alle er helt essentielle, både i arbejderbevægelsen nu og i det socialistiske samfundssystem, vi vil opbygge.

 

Men det har været og er selvfølgelig nødvendigt hele tiden at arbejde organiseret med at udvikle analyserne og strategierne i forhold til nye erfaringer og den globale udvikling. Således har SAP bidraget til at introducere f.eks. økosocialistiske, feministiske og LGBT+ -udviklinger af den socialistiske teori og praksis i Danmark.

 

For løbende at kunne fastholde og udvikle vores politiske program foregår der en politisk uddannelse, såkaldt ”skoling”, af medlemmerne i SAP. Både som egentlige skolingsforløb og som en integreret del af de aktuelle politiske diskussioner. Heller ikke denne skoling – i marxistisk teori osv. – er noget, vi ønsker at holde for os selv. Tværtimod giver den os et godt afsæt for at bidrage til skoling og politikudvikling i Enhedslisten.

 

Vores fælles politiske projekt er nemlig ikke et projekt, der handler om SAP som organisation, men derimod om at udvikle det parti og den ungdomsorganisation, vi lægger vores arbejde i at opbygge – Enhedslisten og SUF – til de bedst mulige redskaber til at kæmpe for et socialistisk Danmark og en socialistisk verden. Vi bidrager konstruktivt og loyalt over for de fælles beslutninger til opbygningen af EL og SUF.

 

Vi bidrager politisk til at trække i en bestemt retning – som man kan være enig eller uenig i. Dette handler naturligvis ikke bare om at levere teoretiske bidrag af programmatisk art, men om at bidrage helt konkret til analyser af den aktuelle situation og vurderinger med hensyn til EL’s organisering, taktik og strategi – det kan f.eks. være analysen af SD’s udvikling og synspunkter på EL’s arbejde i fagbevægelsen, holdningen til budgetaftaler, udviklingen af medlemsdemokratiet i EL osv.  (landsmødedokumentet Den politiske situation og venstrefløjens opgaver er et eksempel på dette).

 

De analyser og synspunkter, vi med vores fælles udgangspunkt i diskussioner i SAP når frem til, lægger vi åbent frem, både som enkeltpersoner i EL og SUF og de ovennævnte steder – som et positivt bidrag til Enhedslistens og SUF’s diskussioner.

 

Vi deltager imidlertid ikke i debatter og afstemninger i EL og SUF som en samlet blok, men som enkeltpersoner, der hver for sig fremfører og stemmer for de synspunkter, vi personligt står for. Hvis vi optrådte som en samlet blok, ville det efter vores vurdering være mindre godt for debatten og politikudviklings-processen i EL og SUF.

 

Vi kan og vil imidlertid ikke forhindre, at SAP-medlemmer på de mere afgørende spørgsmål i mange tilfælde vil have fælles synspunkter!

 

SAP er en strømning i EL, ikke et parti og ikke en hemmelig klub
SAP har en gang været et parti, ligesom f.eks. DKP og VS har været det. Men lad os ved denne lejlighed endnu en gang slå det fast: SAP holdt op med at være et selvstændigt parti for rigtigt mange år siden. For at undgå misforståelser har vi endda for nogle år siden ændret navn – fra Socialistisk Arbejder parti til Socialistisk Arbejder politik. Vores parti er nemlig Enhedslisten – og vores projekt er at styrke og opbygge EL, så EL (ikke SAP!) kan være drivende kraft for en socialistisk revolution i Danmark.

 

SAP er en politisk strømning i EL, som der ikke er noget mystisk eller hemmeligt ved.  Vi lægger ikke vores medlemsliste på nettet, især fordi der er mange af vores medlemmer, der før eller siden kunne få problemer med dette ift. f.eks. arbejdsmarkedet – og på endnu værre måder, hvis de politiske vinde blæser den gale vej. Vi stiller heller ikke op til dette eller hint som SAP’ere – fordi vi ikke stiller op som repræsentanter for SAP, derimod som medlemmer af og repræsentanter for Enhedslisten! Men SAP er ikke en hemmelig klub – vi vedgår gerne vores medlemskab i interne sammenhænge. Og der er intet hemmeligt eller fordækt ved, hvad vi mener eller laver.

 

Man kunne spørge (hvilket nogen også gør!), om ikke vi bruger nogle gode kræfter i organisationen SAP, som der er meget mere brug for i EL. Sådan forholder det sig ikke efter vores opfattelse. Vi mener faktisk, i al ubeskedenhed, at vi som organiserede i SAP alt i alt leverer et væsentligt bedre bidrag til EL, end vi ville kunne gøre som enkeltmedlemmer.

SAP’s forretningsudvalg, den 4. juni 2018

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com