HDP (Folkenes Demokratiske Parti) stiller op til parlamentsvalget i Tyrkiet den 24. juni. Partiet, som især har støtte blandt kurderne og venstreorienterede tyrkere, står til et resultat tæt på spærregrænsen på 10 procent. Her er deres valgmanifest.

af HDP

Vi er kvinder

Vi vil oprette Kvinde-ministeriet.

 

Vi vil inddrage indendørs (hjemme) arbejde i den sociale sikkerhed og arrangere sociale støtte-pakker i overensstemmelse med princippet om retfærdighed og lighed.

 

Vi vil åbne dagpasnings-centre i alle bydele og egne for at tilbyde døgn-pasning, gratis og på modersmålet.

 

Vi vil åbne plejecentre for gamle og genoptræningscentre for de handicappede.

 

Vi vil erklære 8. marts for en offentlig fridag.

 

Vi er ungdom

Vi vil oprette Ungdoms-ministeriet, som direkte vil imødekomme ungdommens behov og erstatte Ministeriet for Ungdom og Sport, som tildeler en væsentlig del af sit budget til sports-aktiviteter, identificerer ungdom med sport og forsøger at af-politisere dem.

 

Vi vil bane vej for, at de unge, som påtvinges en ensidig livsstil, kan leve sammen og frit bevare deres eget modersmål, overbevisning, kultur, seksuel tendens og køns-identitet. Vi vil fjerne alle forhindringer for organiseringen af de unge i overensstemmelse med deres rettigheder og beslutninger.

 

Vi vil indføre et ”Ungdomslivs-kort”, der giver hver enkelt ung mellem 15 og 25 år en støtte på 200 TL til kommunikation og transport.

 

Vi vil nedsætte alderen for valgret til 16 år og for valgbarhed til 18 år.

 

Vi vil skabe frie og demokratiske universiteter og bygge universitets-områder med køns-ligestilling uden forhindringer.

 

Vi vil fjerne det uretfærdige test-system, som bestemmer fremtiden for millioner af unge hvert år. Vi vil gøre det muligt for enhver studerende at modtage undervisning på de skoler og fagområder, de selv foretrækker, i overensstemmelse med deres færdigheder og evner.

 

Vi vil afskaffe YÖK (Rådet for højere uddannelse) og erstatte det med en fælles universitets Koordinerings-bestyrelse, der tager sig af relationer og informationsstrøm.

 

Vi vil skaffe de nødvendige midler på centralt og lokalt niveau for at sikre alle studerende en uddannelsesstøtte, der ikke skal betales tilbage.

 

Vi vil skaffe frie leveområder for universitets-studerende, herunder boliger, vaskeri, biblioteker og kulturcenter.

 

Vi vil sikre retten til arbejde og udvikle løsninger til ansættelse af unge, som udgør den største sociale gruppe, der har problemer med arbejdsløshed.

 

Vi vil sikre social sikkerhed for alle unge som en grundlæggende rettighed.

 

Vi vil fjerne alle forhindringerne for informations-friheden for unge.

 

Vi vil skaffe ucensureret og frit internet i bycentre, masse-transportmidler og offentlige områder.

 

Vi vil anerkende retten til at nægte militærtjeneste af samvittigheds-grunde.

 

Vi vil gøre det muligt for alle de anti-militaristiske unge at nyde deres mest grundlæggende rettigheder.

 

Vi vil lave alle de nødvendige lov-indretninger, der kan sætte offentlig tjeneste i stedet for militærtjeneste for alle, der nægter militærtjeneste af samvittigheds-grunde.

 

Vi mener, det er afgørende at afskaffe tvungen militærtjeneste.

 

Vi er regnbuen

Vi vil fjerne den køns-baserede diskrimination og undertrykkelse på grund af seksuel orientering.

 

Vi vil gøre det muligt for LGBT-individer at leve et lige, værdigt og menneskeligt liv.

 

Vi vil løse problemet med anerkendelse af LGBT-individer og sikre forfatningsmæssige garantier for lige borgerrettigheder.

 

Vi vil igangsætte alle lov-indretninger og social politik, der forsvarer ligheden og afviser diskrimineringen af LGBT-individer.

 

Vi vil opbygge lokale og centrale styrings-strukturer, der kan sikre en direkte repræsentation af LGBT-individer i administrative og politiske beslutnings-mekanismer.

 

Vi vil kæmpe for at ændre den homofobiske mentalitet og skabe skole-områder, der er fri for diskrimination.

 

Vi vil igangsætte en offentlig uddannelses-proces, der skal afslutte det køns-baserede perspektiv.

 

Vi vil skabe mekanismer imod alle former for diskrimination og vold.

 

Vi er børn

Vi vil oprette “Børns rettigheders overvågnings- og vurderingskommissioner”, der er tilknyttet lokale myndigheder, og sørge for tildelingen af tilstrækkelige ressourcer til børn.

 

Vi vil sikre eftersyn og indretning af alle de love og bestemmelser, der vedrører børn.

 

Vi vil afskaffe børns fattigdom, oprette mad-banker i alle bydele for at sikre alle børns ret til ernæring, og give gratis basis-fødevare-pakker til hvert barn.

 

Vi vil ikke tillade børnearbejde, så børn ikke er nødt til at bo og arbejde på gaden.

 

Vi vil indføre de hårdeste straffe for dem, der udøver vold mod børn.

 

Vi vil indføre love, der afskaffer vold mod børn i hjemmet, skoler og på gaden.

 

Vi vil lukke ungdomsfængsler og oprette ”Uddannelses- og sportscentre for børn” til kriminaliserede unge.

 

Vi ærer Berkins, Uğurs and Ceylans minde.

 

 

Vi er forsvarere af demokrati

Vi vil igangsætte en demokratisk reformproces imod alle former for militær-civil-bureaukratisk formynderskab, strenge centralistiske strukturer og anti-demokratiske love.

 

Vi vil i fællesskab skabe en ny forfatning, der er baseret på menneskelighed og i overensstemmelse med Tyrkiets multi-identitets, multi-kulturelle, multi-religiøse og multi-sproglige struktur.

 

Vi vil indføre ”demokratisk autonomi” overalt i Tyrkiet, for at kunne opnå demokratisering, social fred og en fri og frivillig enhed mellem folk. Lokale administratorer, herunder guvernøren, skal vælges af folket.

 

Vi vil sikre demokratiseringen af det parlamentariske system og igangsætte med-premierminister-systemet, hvis partier, der vil indføre med-ledelses-systemet, kommer til magten.

 

Vi vil fjerne alle begrænsninger og undertrykkende love imod grundlæggende rettigheder og friheder.

 

Vi vil betragte alle demokratiske aktioner, der gennemføres for at kræve rettigheder, som berettigede.

 

Vi vil afskaffe alle følger af militærkuppet 12. september (2016), herunder Det Nationale Sikkerhedsråd, særligt autoriserede domstole, JITEM (gendarmeriets efterretnings- og anti-terrorenhed) og kontraoprørsinstanser. Alle former for tortur og dårlig behandling vil blive anset for en forbrydelse mod menneskeheden.

 

Den forfatning, som vi vil forberede, vil aldrig give plads til det præsidentielle system.

 

Vi vil sikre demokratiseringen af loven om politiske partier og lave indretninger, der kan sikre parti-medlemmers direkte deltagelse i beslutnings-processerne.

 

Vi vil fjerne spærregrænsen og gøre det muligt, at alle partier kan få repræsentation i overensstemmelse med den andel af stemmerne, de får.

 

Positiv særbehandling gennem køns-kvotering vil blive praktiseret, indtil lighed i repræsentation er sikret.

 

Vi vil opnå en dybtgående løsning på det kurdiske spørgsmål og opbygning af et demokratisk Tyrkiet.

 

Vi vil oprette demokratiske modeller for decentralisering for at inddrage alle etniske identiteter og sikre deres selvstyre. Gennem regionale forsamlinger vil vi skifte over til et decentralt system.

 

Vi vil forsvare en afvæbnet løsning og demokratisk politik, uanset omstændighederne.

 

Vi vil sikre betingelserne for, at det bliver muligt at leve sammen, for folkenes frivillige enhed og et liv baseret på retfærdighed i vores fælles land.

 

 

Vi er forsvarere for menneskerettigheder

Vi vil ændre justits-systemet for at sikre, at loven praktiseres hurtigt, upartisk, uafhængigt og på en måde, der tilfredsstiller den offentlige samvittighed og individerne.

 

Vi vil afslutte formynderiet fra Justitsministeriet overfor HSYK (Det øverste råd af dommere og anklagere)

 

Vi vil sikre lighed i retsforfølgelse og domsmyndighed indenfor det juridiske system.

 

Vi vil gøre en ende på vilkårlig praksis hus-, arbejdsplads- og krops-undersøgelser og arrestationer og tilbyde gratis juridisk bistand på modersmålet.

 

Vi vil åbne fængslerne for civilt tilsyn.

 

Vi vil afslutte al praksis, der strider mod menneskelig værdighed i fængslerne. Vi vil afskaffe isolation, indskrænkning af basale rettigheder og administrativ undertrykkelse, og lave en grundlæggende ændring af loven om straf og fuldbyrdelse.

 

Vi vil sikre den umiddelbare løsladelse af syge fanger.

 

Vi vil dømme de skyldige i had-forbrydelser og afskaffe straf for enhver for deres politiske tanker og handlinger, fjerne ”politiske forbrydelser” som en kategori over forbrydelser.

 

Vi opfordrer alle til at konfrontere historien, og vi vil oprette ”Sandheds-kommissioner” for at kaste lys på folkemord, massakrer, henrettelser, forsvindinger og lignende handlinger.

 

Vi vil påbegynde tilbageleveringer. Vi vil tilbagelevere al den ejendom, som staten og individuelle tilflyttere har besat som følge af tvangs-forflytninger.

 

Dem, der ønsker at vende tilbage til deres landsbyer, vil få støtte, herunder økonomisk, for at de kan tage del i produktionen.

 

Vi vil gøre en ende på bygningen af dæmninger og hydroelektriske kraftstationer (HES) af sikkerhedsgrunde og på den nye politik med tvangs-forflytninger, der skyldes omdannelse af byer.

 

Vi vil afskaffe landsby-vagtsystemet, ansætte landsbyvagterne på andre områder og beskytte deres personlige rettigheder.

 

Vi vil ikke give indrømmelser fra friheden til kommunikation og information.

 

Vi vil gå imod indgreb, som begrænser presse- og kommunikationsfriheden. Vi vil ikke tillade, at ejerne af medie-organisationer bliver involveret i aktiviteter i andre sektorer.

 

Vi vil gøre en ende på statens undertrykkelse af kultur og kunst. Vi vil arbejde sammen med Kulturministeriet og grundlægge et kunstråd, som er valgt af kunstnerne. Enhver beslutning om politikken for kultur og kunst vil blive truffet sammen med dette råd.

 

Vi vil fjerne hindringerne for tankefrihed på de sociale medier og vilkårlige forbud på internettet.

 

Vi vil beskytte frihederne.

 

 

Vi er fra alle identiteter

I forsvaret for “lighed for folk og frihed til overbevisning” vil vi sikre retten for alle folk og overbevisninger til at udtrykke sig frit.

 

Vi vil give forfatningsmæssig garanti til hver enkelt person, med eller uden en overbevisning, på basis af ”lige borgerret”.

 

Vi vil realisere det frihedselskende sekulære perspektiv, som tilhører menneskeheden.

 

Vi vil afskaffe tvang til religions-undervisning, som vil blive tilbudt efter eget valg. Vi vil afskaffe Direktoratet for religiøse anliggender, vi vil have staten til at tage hænderne væk fra religion og tros-området.

 

Vi vil sikre en uhindret frihed til organisation for alle tros-retninger og anerkende alle Alevi-steder til gudsdyrkelse, først og fremmest Djemevis, som et sted til tilbedelse.

 

Vi vil på statens vegne undskylde folk for alle de folkemord og massakrer, som er gennemført i fortiden. Vi vil tilbagelevere al den ejendom, som staten har beslaglagt, til dens ejere og erstatte de materielle skader, som staten har forvoldt.

 

Vi vil ikke gribe ind mod den fremtræden og påklædning, som foretrækkes som følge af religiøs overbevisning.

 

Vi vil afskaffe racistisk og nationalistisk politik, som påtvinger ét folks, én religions og én sekts overlegenhed over en anden.

 

Vi vil arbejde for beskyttelsen og fremgangen for alle identiteter og kulturer.

 

 

Vi er forsvarere af en fri verden

Vi vil arbejde for, at alle folk, først og fremmest dem i Mellemøsten, frit kan bestemme deres politiske fremtid. Vi vil sikre styrkelsen af økonomiske, sociale og kulturelle bånd mellem folkene i Mellemøsten.

 

Vi vil gøre en indsats for at afslutte borgerkrigen i Syrien og opnåelse af en løsning, som er baseret på folkenes broderskab og lighed.

 

Vi vil prioritere ‘Stor menneskekærlighed’ og fred overalt.

 

Vi går imod den israelske regerings politik med folkemord og besættelse. Vi vil give enhver form for støtte for at afslutte besættelsen af Palæstina og for anerkendelsen af det palæstinensiske folks ret til at grundlægge en uafhængig stat.

 

Vi vil støtte det cypriotiske og græske folks anstrengelser og forslag til en løsning, der kan afslutte øens deling.

 

Vi vil fjerne den økonomiske embargo mod Armenien og bygge broer af venskab med det armenske folk. Vi vil uden betingelser åbne den tyrkisk-armenske grænse, som Tyrkiet ensidigt har lukket. Vi vil støtte anstrengelser for en løsning på Karabağ-spørgsmålet mellem Armenien og Azerbaijan.

 

Vi vil føre forhandlinger med EU og arbejder for fuldt medlemsskab indenfor rammerne af vores principper.

 

Vi vil starte samarbejde med målet om at udvikle løsninger på verdens-omspændende problemer som racisme, anti-semitisme, menneskehandel (udnyttelse af kvinder og børn), folkevandrings-spørgsmål, international narkohandel, tvangs-forflytninger, fremmedhad, islamofobi og andre anliggender, der vedrører menneskelige værdier.

 

Vi vil udvikle forbindelser for fred, ikke kun med stater, men også med verdens folk.

 

 

Vi er naturens beskyttere

Vi vil beskytte naturen og alle levende væseners ret til liv imod kapitalismen. Vi vil anerkende kravene fra alle, der kæmper for det samme formål.

 

Vi vil standse investeringer i atomkraft.

 

Vi vil standse ødelæggelsen fra bygningen af dæmninger og hydroelektriske kraftstationer (HES), termiske og atomenergi-projekter, minedrift der forårsager økologisk ødelæggelse og ødelæggelsen af leveområder som resultat af industriaffald og forurening.

 

Vi vil fremme frembringelsen af energi på stedet og imødekomme de lokale folks behov. Vi vil prioritere vedvarende energi.

 

Vi vil støtte forandringer af områder imod projekter med urban omformning, som driver rovdrift på byerne.

 

Vi vil ikke tillade plyndringen af landbrugs- og skovbrugsområder, græsningsområder og kyster.

 

Vi vil slette alle aftalerne om retten til at bruge vand og alle de projekter, som kan forårsage ødelæggelsen af den økologiske balance.

 

Vi vil slette alle arrangementer, love og praksis, som fører til, at dyr bliver dræbt og bliver en del af kapitalens akkumulation med deres pelse og kroppe.Vi vil beskytte naturen for de næste generationer.

 

 

Vi bygger en sikker og levedygtig økonomi

Vi vil garantere de basale nødvendigheder for et menneskeligt væsen.

 

Gennem en “Basis garanti pakke” vil vi skaffe 10 m3 vand og 180 kW/h elektricitet gratis til enhver husholdning pr. måned. Lejere vil få 250 TL i huslejestøtte.

 

Mindreårige og unge under 18, handicappede og pensionister vil få gratis transport. Offentlig transport vil blive tilvejebragt som en nonprofit service over hele landet.

 

Vi vil føre en målrettet kamp mod fattigdom og ikke tillade en eneste borger at være forladt med sult, hjemløshed og med behov for pleje. Arbejdsløsheds-fonden vil blive brugt, så det svarer til dens formål.

 

Mindstelønnen vil blive forhøjet til 1,800 TL som et første skridt.

 

Vi vil sikre retfærdighed i skatte-betalingerne og indkræve skatter i forhold til indtjeningen.

 

Vi vil nedsætte udgifterne til forsvar og sikkerhed og gøre dem åbne for folkets overvågning.

 

Vi vil gøre de offentlige anskaffelser til genstand for offentlig overvågning og gøre en ende på korruptions-økonomien.

 

Vi vil ophæve fonden til ekstra-bevillinger.

 

Vi vil genoplive landbruget og inddrage alle landbrugs-arbejdere indenfor rammerne af arbejdsloven og den sociale sikkerhed.

 

Vi vil gøre landsbyer til centre for beboelse og produktion.

 

Vi vil skaffe gratis vand og elektricitet til små landbrugere, afskrive deres elektricitets-gæld og ikke pålægge nogle skatter på brændstof og gødning, som bruges i produktion.

 

Vi vil forbyde genetisk modificerede organismer (GMO) i produktion, behandling og import af fødevarer.

 

Vi vil beskytte pladser og parker i byerne, skove og kyster og ikke tillade nogle vanvittige projekter.

 

Vi vil ikke give tilladelse til bygning af indkøbscentre i centrale byområder.

 

 

Vi er arbejdere, lønmodtagere

Vi vil gøre den Store Menneskehed suveræn i arbejdslivet.

 

Vi vil gradvis afskaffe under-leverandør-systemet.

 

Vi vil stoppe dødsfald i minerne.

 

Vi vil stoppe dødsfald på arbejdspladserne ved at sørge for sikre arbejdsforhold på alle områder.

 

Vi vil anerkende arbejderens sundhed og sikkerhed som en forfatningssikret ret, gøre en ende på politikken med straffrihed som findes nu og sikre retsforfølgelse af dem, som er ansvarlige for dødsfald på arbejdspladsen.

 

Vi vil garantere alle offentligt ansatte retten til at forhandle kollektivt, at strejke og at organisere sig politisk.

 

For at øge beskæftigelsen og beskytte arbejderne, vil den officielle ugentlige arbejdstid blive sat ned til 35 timer uden nedgang i lønnen.

 

Grundlæggende midler til at vinde rettigheder såsom strejker vil blive garanteret ved lov. Vi vil afskaffe regeringens autoritet til at forsinke strejker.

 

Vi vil sikre, at fagforeninger og arbejdere bliver de grundlæggende vogtere af arbejdernes sundhed og sikkerhed.

 

Vi vil garantere retten for sæsonarbejdere i landbruget til at organisere sig, og tage alle former for forholdsregler imod diskrimination.

 

Vi vil gøre en ende på diskriminerende og udelukkende praksis imod indvandrere.

 

 

Vi er garanten for sociale rettigheder

 

Vi vil forhøje raten for sociale bidrag i forhold til BNP (Bruttonationalproduktet) fra 1,4 % til 3 %.

 

Ved at bygge sikre og beskyttede offentlige huse, vil vi garantere enhver borgers ret til en bolig.

 

Vi vil forhøje den laveste pension til 1,800 TL.

 

Vi vil indføre en lov om regulering og fjerne løn-uligheden.

 

Vi vil fjerne forhindringerne for organiseringen af pensionister.

 

Vi vil garantere social sikkerhed for alle de gamle og handicappede og imødekomme deres sundhedspleje-behov uden betaling. Vi vil ikke gøre en indkomst til en betingelse for at tildele pleje-pension til de gamle og handicappede.

 

Vi vil oprette et ‘Ministerium til fjernelse af forhindringer’, der skal arbejde efter forslag fra et råd, der dannes af de handicappedes organisationer.

 

Kvoter til handicappede på arbejdspladser vil blive sat op. Alle arbejdspladser og sociale områder vil blive indrettet til brug for de handicappede.

 

For at gennemføre en revolution i uddannelse, vil vi give prioritet til afskaffelsen af kvalitets-forskelle mellem skoler.

 

Vi vil sørge for fri uddannelse og ikke kræve penge fra familierne i nogen form.

 

Vi vil befri læseplanerne og skolebøgerne fra ensidige, køns-orienterede, militaristiske og chauvinistiske begreber og sikre et flersproget uddannelses-system på basis af modersmål.

 

Vi vil gøre en ende på 4+4+4 systemet, som opdeler skoler.

 

Ved at starte fra begyndelsen vil vi indrette uddannelses-systemet under hensyn til ‘Barnets bedste interesse’.

 

Vi vil gøre det muligt for alle ikke-ansatte lærere at blive ansat, og afskaffe vikarlærer-systemet, som skader den menneskelige værdighed.

 

Vi vil gøre det muligt for alle lønmodtagere på uddannelses-området at få en løn, de fortjener, og fremme en lokal og opfindsom administration af uddannelse.

 

Vi vil oprette et demokratisk sundheds-system med deltagelse af folket og sundheds-arbejdere i planlægning, praksis, vurdering og inspektion af sundhedsvæsenet.

 

Vi vil gøre en ende på profit-orienteret praksis i sundhedsvæsenet.

 

Vi vil opbygge en orden, hvor intet enkelt menneske fratages sine sociale rettigheder.

 

 

Oversættelse (uautoriseret): John Jessen (fra den engelske udgave – offentliggjort 25.5.18 på http://en.hdpeurope.com/?p=1666)

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com