Meget tyder på, at det igangværende byggeri på Amager Fælled ikke resulterer i boliger, der er egnede til mennesker. Der er ligeledes meget, der peger på, at byggeprojektet udføres således, at beskyttelsen af truede dyrearter ikke finder sted efter forskrifterne, det gælder blandt andet ræve, lærker og stor vandsalamander.

af Leif Mikkelsen

Nye målinger peger ligeledes på, at gift siver ud fra byggefeltet og således er en trussel, ikke blot på byggegrunden, men også de omliggende områder, herunder afvandingskanaler og andre vådområder.

 

Derfor demonstrerede aktivister fra Amager Fælleds Venner tirsdag den 19. marts foran generalforsamlingerne i Pension Danmark Holding A/S og Pensionsforsikringsselskab A/S. Disse kontrolleres af Pension Danmark. Denne pensionskasse forvalter tusindvis af lønmodtageres pensionsmidler, blandt andet ansatte dækket af 3Fs overenskomster. Dette sker blandt andet ved at investere i byggeriet på Amager Fælled og andre byggeprojekter.

 

Det sker til trods for Pensions Danmarks klare retningslinjer om at bygge med respekt for naturen.

 

Tilsvarende har Pension Danmark givet følgende løfte:

 

– Vi investerer primært i arealer med lav naturværdi, så vi kan bygge, hvor vi gør mindst mulig skade på eksisterende økosystemer og levesteder.

– Vi arbejder i vores projektudvikling altid for at bevare og styrke lokale naturkvaliteter.

– Vi sætter hensynet til naturen højt i vores bygge- og anlægsprocesser og vi prioriterer naturbaserede løsninger.

– Vi drifter på naturens præmisser, og vi engagerer beboerne i plejeindsatsen, så naturen bliver kilde til fællesskab, læring og oplevelser.”

 

Det store spørgsmål er, hvorfor selskabet bryder sine egne retningslinjer? Af hensyn til naturen? Næppe! Af hensyn til medlemmerne? Næppe!

 

Byggeriet har udviklet sig i så uheldig en retning, at hverken hensynet til pensionskassens økonomi eller anseelse tilsiger at forsætte byggeriet.

 

Vennetjenester til socialdemokratiske venner? Hører det ikke fortiden til?

 

I fremtiden er gennemsigtighed, bæredygtighed og boliger, der er til at betale – også for 3Fs medlemmer, kerneværdier.

 

Pension Danmark har som hovedinvestor i byggeriet på Amager Fælled ansvar for, at jorden på Lærkesletten på Amager Fælled nu er blevet hårdt komprimeret, og at al vegetation er fjernet. Med de seneste måneders enorme nedbør har vandmængderne ikke kunnet trænge ned i jorden. Vandet fra den gamle lossepladsgrund er giftigt, og det er nu begyndt at sprede sig til resten af fælleden. Resten af fælleden – det vil sige den natur, som Fælledbys reklamer ironisk nok kalder ’Københavns lunge’, bliver nu offer for Pension Danmarks byggeri og mangel på kontrol af giftigt vand.

 

Jorden er giftig!

Jorden er giftig, hvilket Fælledby selv har dokumenteret i deres bestilte COWI rapport, som viser, at Miljøstyrelsens grænseværdier er overskredet op til 1 million gange, når det kommer til kræftfremkaldende kemikalier som benzen, toluen, og vinyl klorid. Nye målinger foretaget af ingeniør Jan Henningsen bekræfter nu, at også overfladevandet er yderst giftigt, for vandpytterne omkring byggehegnet er fyldt med bekymrende høje mængder af tungmetaller som arsen, bly, kobber, og zink.

 

På det seneste er der også sket andre bekymrende fund – måske med baggrund i det giftige miljø. Frej Schmedes fra Arternes Ambassade udtaler:

 

”Gamle plader fra byggehegnet ses skåret op og skruet fast langs jorden, og der er lagt nyt stampet sand ned langs pladerne. Men det er lavet med sprækker og huller, der er så store, at voksne parringslystne store vandsalamandre nemt kommer ind og ud, når de vandrer langs hegnet med driftig kurs til forårsdans, parring og jagt i vandhullerne.

 

Men når man kender til stor vandsalamanders biologi, så bevæger de unge sig til gengæld sjældent langt fra deres landhabitat, deres hi, hvor de ofte bor både sommer og vinter, måske bevæger de sig ikke mere en to meter de første tre år!

 

Derfor er det bekymrende at finde en ikke-kønsmoden stor vandsalamander på vej væk fra selve byggefeltet. Er det det oversvømmede byggefelts giftige pløre fra komprimeringen og piloteringen af lossepladsen under Lærkesletten, der har fået dette individ til at søge ud langs hegnet, eller vil den bare gerne til vandhullet nu, selvom den ikke er kønsmoden?”.

 

Han tilføjer, at Fælledby tilmed har gravet mindst 32 faldfælder ned langs hegnet.

 

“Det strider mod stor vandsalamanders strenge internationale fredning, at forsætligt forstyrre eller indfange padden, og særligt i dens sårbare forårsvandring mod ynglevandhullerne, der ligger lige øst for byggepladsen på Strandengen. Bygherren har efterfølgende forsøgt at lappe hullerne. Det er imidlertid tvivlsomt, om det har den ønskede effekt,” siger han.

 

… Og giften trænger op!

De foreløbige målinger fra Jan Henningsen bør være kilde til dybe panderynker i Pension Danmarks bestyrelse, eftersom de overskrider Miljøstyrelsens grænseværdier. Især er målinger af bly, zink og kobber mere end 1000 gange højere, end hvad der er tilladt at udlede i vandløb og søer, og andre tungmetaller som arsen og nikkel er mere end 100 gange for højt i forhold til de danske miljøkvalitetskrav om udledning til vandløb, sø og havmiljø.

 

De nye oplysninger om forureningen rejser en række spørgsmål:

 

Har Pension Danmark udført løbende målinger af vand og jord på byggepladsen, og er disse prøver offentligt tilgængelige nu, hvor vandet spreder sig ud på offentlig grund?

 

Er arbejderne på byggepladsen advaret og beskyttet mod eksponering for farlig kemi?

 

Må børn gerne lege i vandpytterne, og må hunde drikke af dem? Har jordkomprimeringen foretaget af Fælledby øget mængden af de sundhedsskadelige stoffer, der løber ud i kanalerne og videre mod havnebadene?

 

Og hvis vi tager de langsigtede briller på: Er giftgrunden under Fælledby reelt sundhedsmæssig sikker, så folk trygt kan bo der? Tør du bo på en giftgrund?

 

Spørgsmålene hober sig op, men det er småt med svar.

 

Børn skal ikke vokse op på en giftgrund!

Maria Zahle fra Amager Fælleds Venner siger kort og klart: ”Børn skal ikke vokse op på en giftgrund!”.

 

Amager Fælleds Venner har ikke hørt overbevisende argumenter for, hvordan mennesker sikres mod de tungmetaller og sundhedsskadelige stoffer, som hele byggepladsen lige nu sopper rundt i.

 

Talsperson for Amager Fælleds Venner Knud Erik Hansen udtaler: ”Til Pension Danmarks bestyrelse og nye direktør er vores budskab helt klart: Giv plads til natur og ikke kun i ord og målsætninger. Denne grund er en giftgrund, der ikke er egnet til boliger”.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com