Åbent brev: Kære Line Barfod og alle ansvarsfulde borgere i København. Du stod forleden sammen med os på bjerget til Folkering for Amager Fælled, med dit skilt, hvor der står RED AMAGER FÆLLED under armen.

af Frej Pries Schmedes

Her hørte du talen om, at jorden er giftig under Lærkesletten, om at byggeriet til næsten fem tusinde indflyttere i affredet natur er en kommende sundhedsfadæse. Hvad tænker du, når du hører dette? Du så meget trist ud, tænker du mon at alle os borgere, der er bekymrede, ikke bør være det, eller at du ikke magter at tage et opgør med By & Havn, som din forvaltning er fagligt og økonomisk i lommen på?

 

Jeg bliver nødt til at advare dig på det kraftigste om bare at lade spillet gå sin gang, uden at sætte din position som miljøborgmester i spil.

 

For Fælledby-projektet er ikke kun en sundhedsrisiko, det er en kæmpe brandfælde med fare for eksplosion. Fælledby er en kommende menneskeskabt katastrofe.

 

Tilmed er byggemodningen lige nu en ukontrolleret forurening af Sydhavnen.

 

Grundvandet, der presses sammen med lossepladslaget under Fælledbyplanen, det penetreres med pilotering af betonsøjler, og ledes ud i kanalen langs Vejlands Allé og derfra ud i Sydhavnen. Men disse forhold måles ikke, de indgår slet ikke i Teknik og miljøforvaltningens vurdering. Det er alvor det her! Men du må og kan gøre noget, da din forvaltning simpelthen har fejlet:

● Fælledbys byggetilladelse er givet på forkerte og underdrevne tal:

Der er ikke “op mod 80%” metan, men over 80% i flere feltmålninger, der måler helt op til 90,4% metan.

● Ingen risikovurdering af udsivningerne fra stærkt forurenet grundvand:

 

Dette er aftalt på forhånd med bygherre før ansøgning, da projektet ligger udenfor “Hovedstadens grundvandsinteresser” * Hvordan er det at det ligger udenfor, på nogen måde miljøforsvarlige argumenter?

 

Line – jeg tror på, at dit hjerte banker for vores fælles artsrige natur og for folkets sundhed.

 

Derfor skriver jeg dette åbne alvorlige brev, så du har muligheden for at påtage dig ansvar og gøre det rigtige, som du også gerne vil inderst inde, på trods af det politiske magtspils og økonomiens vækstkrav.

 

Jeg læser din forvaltnings §8 jordforureningstilladelse til det delvist kommunalt ejede byggeri på Amager Fælled; Lærkesletten. Og nu sidder jeg så langt om længe med deres feltmålinger under det øverste jordlag, som indgår i Fælledbys ansøgning om din byggetilladelse.

 

Line – jeg er rystet i min grundvold! For prøverne passer ikke med de tal som skrives i ansøgningen og som din forvaltning lægger til grund for tilladelsen. COWI MÅLER OVER 90% METAN i en feltprøve og mange prøver ligger mellem 60 og 83%.*

 

I skriver i §8 jordforureningstilladelsen for Fælledby: “Der er foretaget flere miljøundersøgelser på projektområdet. Generelt ses en kraftig forurening i lossepladsfyldet med varierende indhold af:

• Olieprodukter

• Benzen

• Tungmetaller

• PAH

• Forekomst af DDT, PCB og chlorphenoler

• Chlorerede opløsningsmidler samt deres nedbrydningsprodukter

• Andre opløsningsmidler

• Fortsat produktion af methan på hele arealet – op mod 80 %”

Og videre skriver I:

“Poreluftsmålingerne påviste:

• Benzen på 170.000 μg/m3

• TEX med toluen på 6.600.000 og EX på 3.811.500 μg/m3

• Napthalen på 550.000 μg/m3

• C9-C10 aromater på 506.000 μg/m3

• TCE på 560 μg/m3

• PCE på 4.900 μg/m3

• Vinylchlorid 1.400 μg/m3

• Methan varierer en del – op til 80% vol.

• CO2 op til 40%vol.”

 

Det har I fra Fælledby/bygherres ansøgning, som delvist er kommunen selv, men hvis I læser Fælledbys medsendte feltrapporter kan vi alle se, at det ikke er retvisende tal. Metan er over 90% (se vedlagte dokumentation). Line, det er forsømmelse af din forvaltnings kontrol, behandling og tilsynspligt. I din forvaltnings tilladelse står at:

 

“Ved den planlagte ændring af arealanvendelsen til boliger, institutioner mv. vil forureningen kunne udgøre en risiko for mennesker, fordi arealet tidligere husede en ukontrolleret losseplads med deponering af dagrenovation, bygge- og anlægsaffald samt kemisk og industrielt affald.

 

Miljøundersøgelser viser kraftig forurening med jord, grundvand og poreluft samt fortsat produktion af methan og øvrige lossepladsgasser.”

 

“at forureningen fra de flygtige forureningsparametre kan udgøre en risiko for indeluften i de kommende boliger.”

 

Jeres tilladelse gives på forudsætning af at alle boliger underbygges på et lerlag på mindst en halv meter og et

 

“drænlag med luftudskiftning 1,7 gange i timen og et skifte i indeluften på 0,5 gange i timen. Bortset fra enkelte felter med særdeles kraftig forurening. I disse felter skal lerlaget øges til minimum 0,7 m. Betondækket skal udføres som 100 mm beton i aggressiv miljøklasse.”

 

Det betyder på godt dansk, at al luft i bygningerne skal skiftes ud hver anden time! Hvis de skal overholde Miljøstyrelsens afdampningskriterier. Line, disse luftdrænsanlæg skal virke konstant og fejlfrit, i de næste 100 år, hvis borgerne ikke skal forgiftes, langsomt eller ved anlægs driftstop?

 

I ansøgningen vil Fælledby afværge sundhedsskader ved ikke at bygge boliger, men blot forretninger på de mest forurenede områder, pga forgiftningsfare. Er det et sundt arbejdsmiljø for fremtidige butiksarbejdere, som du er borgmester for?

 

Teknik- og miljøforvaltningen vurderer selv at metan på bare 5 til 15% og derover er eksplosionsfarligt i koncentrationer over jorden. (KK/ TMF: 13.02.23 – svar til Mikkel Skovgaard (Ø) om metanniveau på Amager Fælled.pdf)

 

På side 15 i Fælledbys ansøgning til jer, om §8 jordforurenings-byggeritilladelse, indrømmes at Miljøstyrelsens afdampningskriterium overskrides kraftigt. Men lige her og nu, Line, siver der tungmetaller ud fra byggefeltet, på den gamle losseplads, direkte ud i havnen via kanalen langs Vejlands Allé. Der er friske prøver fra GeoHav der viser høje giftkoncentrationer af samme stoffer, som er målt under Fælledbyens projektområde / Lærkesletten.

 

Måske blander det sig med grundvand og drikkevand udenfor kommunen på Amager? Skal det ske på din vagt, Line?

 

Grundvandet, der nu presses sammen med lossepladslaget der penetreres med pilotering af betonsøjler, ledes ud i kanalen langs Vejlands Allé og derfra ud i Sydhavnen. Men disse forhold måles ikke, de indgår slet ikke i vurderingen. Det begrundes i Fælledbys ansøgning med at “Region Hovedstaden ikke er indenfor område med grundvandsmæssige interesser”:

 

“Risikovurdering

6.1 Grund- og overfladevand

Fælledbyen er ikke beliggende inden for et område med grundvandsinteresser og Region Hovedstaden har afgjort, at forureningen på det kortlagte areal ikke er omfattet af offentlig indsats efter jordforureningslovens § 6.

 

Risikovurderinger i forhold til grundvandsressourcen foretages derfor ikke.” Og videre skriver Fælledby:

 

“…Den nærmeste recipient er Øresund via en kanal, der afgrænser projektarealet i syd- og østlig retning. Forureningsrisici i forhold til recipienter skal ikke tages i betragtning i henhold til aftale med Region Hovedstaden /8/, men reduceret nedsivning af regnvand vil betyde mindre udsivning af evt. forurenet grundvand til kanalerne.”

 

Jeg håber du kan se, at det her er helt galt. Nu jeg har gjort dig opmærksom på din forvaltnings forseelser og problematiske samarbejde med bygherre, som er en og samme.

 

Jeg appellerer desperat til dig, din samvittighed og dit tjenesteløfte. Din forvaltning har jeg desværre ikke stor tiltro til længere, efter at kvasbunker med topfredede salamandere blev fjernet af dine folk, kort efter at jeg jo fandt 12 stk. i en af kvasbunkerne på byggefeltet, da der stadig var natur.

 

Og derefter kom tilladelsen, igen fra din forvaltning, til at fælde Tornsangerland på Lærkesletten, vi havde et møde, som gik helt skævt. Det endte med at politiet fjernede os af hensyn til dine embedsmænd, som du sagde, at du ikke kunne sætte dig op imod, selvom du – som jo er jurist – var enig med os i at de tolkede reglerne forkert.

 

Du bad et advokatfirma tage beslutningen for dig, og se på om reglerne blev overholdt. Men dette advokatfirma var det som arkitekterne, der tegnede Fælledby benyttede. Vælgerne, vi 76% af borgerne, der fortsat sætter os imod Lærkeslettens endeligt, bliver mere og mere bekymrede over at være vidne til et smuldrende demokrati, hvor forvaltningsprocesser sættes ud af kraft.

 

For politianmeldelsen fra flere NGO’ere af din Teknik- og miljøforvaltning for fjernelse af de fredede salamander-kvasbunker, bliver syltet. Klager til ombudsmanden om trusler og repressalier fra myndigheder mod naturaktivister, bliver også syltet og årene går. Intet sker! Men byggetilladelse gives igen på et uholdbart grundlag.

 

Vi ser et system, der vedligeholder en gældsbaseret vækstøkonomi, med desperate fortolkninger og omgåelse af miljø- og naturbeskyttelseslove, mens jorden står i flammer og massegravene for arter støbes i beton. Særligt her i verdens næstmest opdyrkede og bebyggede land.

 

Virker vores demokrati og retsstat?

Lærkesletten var hovedstadens losseplads, siden dækket med en meter jord og senere fredet som bynær natur med høj biodiversitet sammenhængende med Amager Fælleds gamle strandeng.

 

Men nu er Lærkesletten en byggegrund med et fire meter tykt kemisk og organisk giftlag, der bliver banket sammen og piloteret med armerede betonsøjler igennem giftlaget og grundvandet, ned til morænelaget nederst, der er gammel havbund. Jeg har ventet længe på de metanopsivningsprøver, som COWI allerede lavede i 2021. De var holdt hemmelige under hele sidste valgkamp, hvor du blev Teknik- og miljøborgmester på at ville bevare Amager Fælled. Gorm Anker Gunnarsen fra dit parti, som sad i Teknik og Miljø-udvalget, bad skriftligt men forgæves din forvaltning om at få udleveret denne metan og drivgas-rapport fra COWI.

 

Det gjorde han, fordi jeg informerede ham om at have set ingeniørernes stikprøver ude på Lærkesletten, hvor jeg så en måling på 63% metan og hørte, de havde målinger helt op til 83%, hvilket de med deres faglige erfaring mente var usædvanligt høje procenter for en gammel lossepladsgrund. Ja rent ud sagt, en eksplosion og brand eller forgiftningsfare. Nu ser vi, at de efterfølgende har målt over 83% flere steder og helt op til 90% metan

 

Så Line, jeg giver ikke op!

Og jeg vil her benytte lejligheden til at oplyse dig yderligere: Den 18. marts 2018 var der en mystisk brand på det meste af Lærkesletten (se medsendte dokumenterende foto). Der var ellers sne og frost mellem urterne i den skarpe forårssol, men hele området var alligevel svedet af. Det var metan.

 

Det var en brand der fyldte næsten hele Lærkesletten bag Vandrehjemmet, Brandårsagen er officielt uopklaret fra politiets side, der gættede på drengestreger. I kolonihaverne, lige på den anden side af Amager Fælled og langs det der hed Lossepladsvej, morede man sig i øvrigt tidligere med at stikke metalrør i jorden og tænde stikflammer. Spørg de lokale her på Amager.

 

Måske kan du nu se alvoren? Jorden er giftig og farlig med udsivende gasser Sammenfald mellem kommune, stat og bygherre gør, at By & Havn, der også er gældsdepot for Metroselskabet, lammer demokratiet.

 

Line, du må tage et opgør med By & Havn, og du må stoppe katastrofen Fælledby, før den står i flammer og koster både mennesker og andre arters liv og bolig. Jeg ved, du er presset og at det er konfliktfyldt at skulle sætte sig op mod sin egen forvaltning, men det er hvad du må gøre som Teknik og miljøborgmester i denne livsalvorlige sag.

 

Kære Line! Gør det for livet på land og i havet, for borgerne og for demokratiets skyld. Jeg håber sådan, du vil svare mig, for jeg er i vildrede over hvad vi skal gøre nu.

 

Hvor og hvordan kan jeg sikre at din forvaltning sættes til ansvar for den manglende kontrol og at tilladelsen genbehandles ?

 

Artige hilsner

Stor Vandsalamanderambassadør, far og documentarist

Frej Pries Schmedes

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com