Hvis det lykkes at organisere Enhedslistens medlemmer også efter deres faglige område, vil det betyde en enorm styrkelse af partiet, mener Bjarne Thyregod fra lokalafdelingen i Tårnby. Han stillede forslaget om dobbeltorganisering, som blev vedtaget på årsmødet i april.

af Falle Hjorth

– Hvis vi ikke helt konkret tager fat på at organisere os omkring arbejdet i bevægelserne, så risikerer alt det, der stod om netop bevægelsesarbejdet i de andre årsmødevedtagelser, bare at ende som ord på papir. En dobbeltorganisering er det, der skal til, hvis vores bevægelsesarbejde for alvor skal rykke.

Men hvorfor skal det være en særlig organisering? Kan det ikke klares med nogle mail-lister?
– En vigtig grund er, at vi skal have en tættere, personlig kontakt med de mange medlemmer, der er vældig aktive i deres fagforening eller i andet bevægelsesarbejde, men som i øjeblikket ikke forbinder det med ”partiarbejde” i Enhedslisten. Og som for manges vedkommende slet ikke kommer i nærheden af Enhedslisten, undtagen måske når der er valgkamp.
 

Flere aktive
Forestiller du dig så en slags opdeling, så nogen er organiseret i afdelinger, andre i faglige organiseringer? Der var jo også et forslag på årsmødet om, at udvalg på linje med afdelinger skulle kunne vælge delegerede til årsmøderne?
– Nej, overhovedet ikke. Det er derfor, vi kalder det en ”dobbeltorganisering”! Men organiseringen i forhold til ens arbejde kan tydeliggøre en sammenhæng mellem Enhedslisten og det politiske arbejde, man går og laver til hverdag. Jeg tror, at vi på den måde vil få mange flere aktive, også i afdelingerne.

Er der plads til flere møder – i folks stressede hverdag?
– En dobbeltorganisering er noget, der giver deltagerne meget igen! Det er ofte en befrielse at møde andre, der oplever de samme problemer og frustrationer som en selv. Og chancen for, at man kommer hjem med et overskud, færre frustrationer og endda nogle løsninger, noget man kan gøre sammen med andre – er faktisk stor! Det er i hvert fald min egen erfaring, fra Enhedslistens HK-gruppe, som jo faktisk er en eksisterende dobbeltorganisering.
– En dobbeltorganisering vil efter min mening ikke ”tage” ressourcer, den vil styrke organisationen, skabe ny gejst og først og fremmest bringe nye ressourcer på banen!

Ikke kun faglig organisering
Hvad er efter din mening det første skridt, der skal tages?
– Første skridt er naturligvis at indhente oplysninger om, hvem der er hvor. Det vil sikkert kun være en lille del af medlemmerne, der vil sørge for at få indsendt et udfyldt spørgeskema. Men så må afdelingerne følge op: Ud og snakke med hvert enkelt medlem om, hvad han eller hun egentlig går og laver til hverdag! Først når vi har et overblik, kan vi lave strukturerne.

Nu snakker du mest om en dobbeltorganisering, der tager udgangspunkt i ens arbejde, evt. uddannelse, og faglige organisering. Men kan man ikke også forestille sig ”dobbeltorganisering” i forhold til andet bevægelsesarbejde, f.eks. i miljø/klima- eller freds-bevægelsen?
– Jo, helt bestemt! Den form for organisering er der helt tilsvarende brug for. Men hvordan det ene skal stå i forhold til det andet, må vi diskutere os frem til. Det har jeg ikke en færdig plan for!

I det vedtagne forslag står der, at hovedbestyrelsen skal foreslå nye kommunikationsveje, samarbejdsformer og beslutningsprocesser – og endda vedtægtsændringer. Hvad tænker du her på?
– Der skal etableres nogle ensartede demokratiske strukturer i dobbeltorganiseringen. Så der for eksempel bliver valgt nogle repræsentanter eller arbejdsudvalg inden for de forskellige områder. Og disse skal blandt andet have samme høringsret, som udvalgene har nu, når vores folketingsmedlemmer skal tage stilling til vigtige ting.
– Min egen erfaring som EL-repræsentant i Hovedstadens Regionsråd er, at inddragelsen af de medlemmer, der har fingeren på pulsen, i øjeblikket foregår alt for tilfældigt – og er alt for afhængig af, hvem man lige kender personligt! Det vil blive skønt at kunne henvende sig til valgte repræsentanter for en lokal EL-folkeskolelærer-gruppe, når man skal lave skolepolitik i et byråd! Og det vil flytte politikudviklingen mere ud i organisationen, frem for at det i praksis ofte bliver overladt til vores parlamentariske repræsentanter.

”Rum” på hjemmesiden
– Med hensyn til kommunikation giver internettet alle muligheder, både for informationsudveksling lokalt og på landsplan og for debat. Enhver dobbeltorganisering kan jo for eksempel få sit eget ”rum” på hjemmesiden.
Skal ”dobbeltorganiseringerne” fortrinsvis beskæftige sig med fagforeningspolitik, eller skal de arbejde bredere politisk?

– De skal arbejde med hele Enhedslistens politik. Man kan jo slet ikke forestille sig en organisering af EL-sygeplejersker, der ikke råber op f. eks. når regeringen laver økonomiaftale med regionerne! Afgrænsningen er, at man beskæftiger sig med de dele af Enhedslistens politik, man konkret vil arbejde med at udbrede på sin arbejdsplads eller i sin fagforening. Men det kan jo f.eks. godt være en nej-kampagne til en EU-afstemning

Ideen skal brede sig
Selv om forslaget blot gik ud på, at Enhedslistens hovedbestyrelse skulle forberede et forslag om dobbeltorganisering, som der så skulle tages stilling til på næste årsmøde, var der mange, der stemte imod. Hvorfor det, tror du?
– Jeg tror, at der var mange, ikke mindst unge, der var usikre på, hvad ”dobbeltorganisering” egentlig går ud på. Og det er faktisk en af grundene til, at jeg foreslog at bruge et år på at konkretisere forslaget. Det er vigtigt, at ideen får lov at brede sig og bliver diskuteret ordentligt igennem blandt medlemmerne. Det er også vigtigt, at hovedbestyrelsen er med og får gennemtænkt den konkrete plan for, hvordan vi kan gå i gang, så godt som muligt.
– Men der er da også nogen, der er regulært imod. For eksempel nogen, der har et mere distanceret forhold til arbejdet i fagbevægelsen – og i hvert fald slet ikke opfatter det som en integreret del af partiarbejdet.

For dem ”på gulvet”
Jeg har også hørt den indvending, at hvis Enhedslisten organiserer sit arbejde i bevægelserne, risikerer partiet at ”sætte sig på dem”?
– Lige nu er vi i hvert fald helt i den modsatte grøft! Lige nu er det for eksempel helt op til nogle fagforeningsformænd rundt omkring at udstikke linjen. Nogle af dem er socialdemokrater! Nogle af dem er fra Enhedslisten – absolut gode folk, der gør deres bedste. Men selv dér er det er slet ikke godt nok: Der er lige præcis brug for en organisering af Enhedslistemedlemmerne ”på gulvet”.
– Det er faktisk dem, der har mest fornemmelse for, hvad der rører sig; hvad der er af politiske muligheder i bevægelsen. Se bare på dette forårs strejker: Dem, der skubbede vognen i gang, sad altså ikke i FOA’s forbundshus, men på et jysk plejehjem!
– Derfor er der heller ikke noget ”bureaukratisk” ved forslaget, selv om det drejer sig om en ny struktur. Tvært imod vil det styrke demokratiet i partiet, idet de menige medlemmer kommer mere på banen, bliver bedre organiseret og får mere indflydelse på, hvad der skal menes og gøres.


(Faktalink: ) Det vedtog årsmødet om ”dobbeltorganisering”:

HB pålægges at forberede forslag til dobbeltorganisering i Enhedslisten til fremlæggelse på årsmødet 2009. Dette forslag medfører, at der skal ses på de nødvendige vedtægtsændringer for indførsel af dobbeltorganisering, samtidig med at de praktiske opgaver ifm. indførelse deraf afklares og påbegyndes.
Enhedslistens vedtægter ændres, således at medlemskab ikke længere alene er geografisk bestemt. Fremover skal medlemmer også organiseres indenfor deres faglige område.
Dobbeltorganiseringen betyder at der skal udarbejdes nye udvalgsstrukturer og at der skal skabes helt nye kommunikationsveje, samarbejdsformer og beslutningsprocesser i forhold til folketingsgruppen og de ansatte på Christiansborg/Studiestræde.
 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com