»Når det sidste træ er fældet, den sidste flod forgiftet og den sidste fisk fanget, først da vil I indse, at penge ikke kan spises« (Indiansk ordsprog)

af Leif Mikkelsen

Det var stort, da Amager Fælleds Venner i december fik byrettens kendelse. Den sagde, at Fælledby, der er By & Havns byggeselskab, skulle indstille alt arbejde på Amager Fælled. Det var en sikker byret med tre enige dommere. Aldrig før har en domstol dømt opsættende virkning i en miljøsag og understreget ”risikoen for alvorlig eller uoprettelig skade på miljøet”, altså at der er rimeligt grundlag for Amager Fælleds Venners sag mod Miljø og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet (lokalplanen).

 

Fælledby skal nu afvente, at byretten behandler selve sagen i maj/juni. Den handler om, at klagenævnene uretmæssigt har godkendt en lokalplan og VVM-tilladelse ved at inddrage 700 sider ny information. Det er information, som burde have indgået i kommunens beslutning, og som skulle have været sendt til høring.

 

Retssagen er principiel for alle naturkampe i Danmark, da den handler om, hvor ringe og upræcis en miljøkonsekvensrapport må være, når den politisk vedtages. Det er uvist, hvor længe byggestoppet vil vare. Klagenævnene har anmodet Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at kære kendelsen til Landsretten. Det samme har Fælledby og By og Havn. Byggestoppet varer dog sandsynligvis et godt stykke ind i 2023 og måske en del længere.

 

Tid til omtanke: Er projektet bæredygtigt?

Den ro, det giver, at maskinerne står stille, kan kommunens politikere og Pension Danmark bruge til at tænke over, om det er et byggeprojekt, som skal fortsætte.

 

Amager Fælleds Venner og andre grønne organisationer har gang på gang fortalt, at byggeprojektet vil gøre stor skade på den biodiversitet, der trives på Amager Fælled. Kommunens politikere kan også slå op i den biodiversitetsstrategi, som de selv har vedtaget. Her står der, at Amager Fælled er det ene af de to vigtigste områder for biodiversiteten i København, og at den i høj grad er det på grund af sin størrelse. Bygges der, vil det gribe ind i naturen på et område, der er meget større end byggefeltet.

 

Tilsvarende har Pension Danmark givet følgende løfte:

– Vi investerer primært i arealer med lav naturværdi, så vi kan bygge, hvor vi gør mindst mulig skade på eksisterende økosystemer og levesteder.

– Vi arbejder i vores projektudvikling altid for at bevare og styrke lokale naturkvaliteter.

– Vi sætter hensynet til naturen højt i vores bygge- og anlægsprocesser og vi prioriterer naturbaserede løsninger.

– Vi drifter på naturens præmisser, og vi engagerer beboerne i plejeindsatsen, så naturen bliver kilde til fællesskab, læring og oplevelser.

 

Amager Fælled bliver ikke blot mindre, hvis byggeriet fortsætter. Det vil blive langt mindre alsidigt med langt mindre biodiversitet, og på den tilbageblivende del af Amager Fælled vil naturen og dyrelivet blive negativt påvirket af den nye bydel med 2000 boliger, hotel, restauranter, detailhandel mv.

 

Giftgrunden: Her vil jeg ikke turde bo!

Politikerne kan også forberede sig på, at to for dem ubekvemme emner vil blive mere og mere tydelige. Den grund, som Fælledby skal bygges på, er både tidligere losseplads og giftdepot. Giften ligger spredt i bunker under overfladen. Når den siver op i den fri luft, er den ikke farlig.

 

Metan er en af de mest virksomme klimagasser og er over 80 gange stærkere end CO2. Men den er farlig, hvis den trænger ind i bygningers lukkede rum, hvor mennesker langstidspåvirkes af den. Metan kan også trænge op, og den kan eksplodere.

 

Det er skræmmende at se planerne for bygningerne. Bygningerne indkapsles mod jorden, så alt er hermetisk tæt og herunder også rørføringer. Der laves et ventilationslag under bygningerne, hvor luften skal udskiftes mindst 1,7 gange i timen hver dag i 10 årtier. Nederst lægges et lerlag på 50 cm. Det må ikke sprække i de næste 10 årtier. Hver time skal halvdelen af luften i boligerne være udskiftet. Der er lavet målinger, som viser, at mange steder overskrides grænseværdier for giftige stoffer og en del steder mere end 10.000 gange og helt op til 1,3 mio. gange. Det er uhyggelige tal. Når det går op for mange mennesker, vil mange sige: ”Her vil jeg ikke turde bo”

 

Byggeriets økonomi i laser

Politikerne og Pension Danmark bør også tænke på, om det er økonomisk forsvarligt at bygge. Når der skal bygges, er det, for at By & Havn kan afdrage på gæld fra metrobyggeriet. For et par år siden sagde en af direktørerne i By & Havn, at økonomien var ”anstrengt”. Den er givet ikke blevet mindre anstrengt i 2022. Renten er steget. Det er byggepriserne også. Mange menneskers økonomi er også blevet anstrengt. Mange andre investorer har i 2022 aflyst eller sat deres projekter i bero. Vil det være ansvarligt at bygge, eller vil det blot give By & Havn yderligere gæld?

 

Den anden part i Fælled By er Pension Danmark. En af de vigtigste interessenter i dette selskab er en række af 3Fs medlemsgrupper. Her må forbundet unægtelig spørge sig selv: Hvis interesser varetager vi ved fortsat deltagelse i dette projekt? Medlemmernes interesser for pensionsafkast? Medlemmernes klare interesser i gode og sunde boliger? Byplanlægning til fordel for Hovedstadens indbyggere? Mon ikke det er på tide at tænke om? Med ny mand i formandsstolen må det være oplagt.

 

Er biodiversitet vigtigt- bare ikke her?

Politikerne har de sidste par år talt meget om natur og biodiversitet – senest i regeringsgrundlaget. Her påpeges der, at sammenhængende natur er en vigtig ressource, men tilsyneladende ikke her.

 

Tror politikerne, at befolkningen fortsat vil se passivt til, mens naturinteresser skubbes til side til fordel for megaprojekter, som Lynetteholmen, byggeri som (Fælled By) og broer og infrastrukturprojektet?

 

Senest så vi broen over Vejle Fjord blev stoppet under indtryk af beboerprotester, hvor værdifuld natur ville blive ødelagt. At stoppe byggeriet på Amager Fælled ville være fuldt i tråd med denne beslutning

 

Debatten skal ud til borgerne

Desværre er det ikke nået ud på landsplan, hvad det principielle i retssagen egentlig handler om: Overstiger et byggeselskab eller en offentligmyndigheds kommercielle interesser hensynet til borgernes interesser i at beskytte naturen?

 

Retssagen om Amager Fælled er blot den første sag, og den følges tæt af en række borgerinitiativer, som er i færd med eller forbereder lignende sager. Amager Fælleds Venner har tidligere sat fokus på den landsdækkende tendens, at der over hele landet gennemføres store anlægsprojekter på vigtig natur. For at få projekterne igennem danner kommuner, stat, offentligt ejede selskaber, bygherrer og investorer tætte alliancer, hvor de er parate til at ændre og omgå love og regler, affrede og afskaffe klageadgang og andre udemokratiske tiltag, for at få deres planer igennem.

 

To gange tidligere med demonstrationen Kvæk! Kvæk! og Demofest i Fælledparken er initiativer som Fiskerihavnens Venner, Stop Motorvej over Egholm, Kattegatforbindelsen- Nej -Tak! og Stop Lynetteholmen! gået sammen for at sætte et fælles fokus på denne politiske kurs med målsætningen om stop for byggeri og anlægsprojekter på vild natur og kulturperler.

 

Med det væld af borgerinitiativer, der skyder frem for tiden, er tiden moden til nye fælles initiativer.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com