RELATEREDE ARTIKLER

Den hvide terror Borgerkrigens tunge arv Stalinismen, nazismen og det daglige folkemord Den rensende revisionismes diskrete charme Hvad Oktober 1917 kom til at betyde Fra Oktober til i dag Revolution på familiefronten Brød, sex og verdenskrig Seksuelle relationer og klassekamp Revolution i børnehøjde Opstanden, der bragte tre århundreders zar-styre til fald Sådan blev scenen sat for en revolution Ernst Thälmann og den tyske kommunismes tragedie Trotskij på banen Marshallhjælpen – hvad gik den ud på? I Ukraine hyldes jødemordere Påskeoprøret i Irland 1916 Rosa Luxemburg i vores tid Michael Löwy diskuterer Pave Frans´ hyrdebrev, økosocialismen og enheden på venstrefløjen i Europa Det kommunistiske Partis Manifest Clara Zetkins kamp for enhedsfronten Hvorfor er Putin bange for Trotskij? Nyfundne dokumenter bekræfter stalinismens blodige rolle under den spanske borgerkrig ”Vort blod har samme farve!” Kapitalismens verdenskrig og kampen imod den Ernest Mandel og den marxistiske teori om bureaukratiet Arbejderenhed og feminisme på Kominterns kongres Da verden gik amok The Spirit of '45 Rådsdemokrati vs. parlamentarisme Dannelsen af Fjerde Internationale Ingen fredelig vej til socialisme Da Galgebakken sagde nej til huslejestigninger Den spanske borgerkrig sat i rammer Historien om en revolutionær Nogle få bemærkninger om regeringsspørgsmålet Danske jøder evakueret Rosa Luxemburg – en ørn Aktivisten Poul Møller – nu hædret med både medalje og orden Den »svenske revolution« i 1917 ”Man må aldrig give op” De gemte børn Ny Marx-biografi falder på et tørt sted En snak over en kasse efterladte papirer Hvad er Socialdemokratiet? Jagten på den historiske Lenin Karl Marx og Første Internationale Er marxismen ansvarlig for stalinismen? Islam og demokrati Fascismens Italien En fabriksarbejders livshistorie Revolutionen i Tønder 1918-19 Revolutionær, reformistisk og stalinistisk politik Perspektiver for Palæstina Internationalens nødvendighed Var PET-oplysninger årsag til attentat? SAP og det politiske politi Kommission med skyklapper Kommissionen der brugte 10 år Reaktion eller revolution Revolution i Tyskland Der er slået en revne. Lad os gøre den bredere »Mere plads i dag til en anti-kapitalistisk venstrefløj end dengang« Alliancen mellem arbejdere og studerende er afgørende Intelligent slubbert på visit

TILMELD SI NYHEDSBREV

læs mere om: Historie | Den sorte bog om "kommunismen"

01.01.99 | Ataulfo Riera

Tip en ven      |    Print  

Stalinismens spirer til debat: Den røde terror

Forsøgene på at give Lenin og Trotskij skylden for Stalins millioner af dødsofre, for slet ikke at tale om Hitlers, må tilbagevises, men ikke ved at undlade en kritisk granskning af den russiske revolution, for også dens negative erfaringer må fastslås af hensyn til kampen for socialistisk demokrati. Vi stiller derfor skarpt på »den røde terror«, som for bolsjevikkerne blev et af midlerne til at vinde borgerkrigen, men som fik alvorlige konsekvenser for den belejrede revolution.

I debatter om den russiske revolution fremdrages spørgsmålet om Terroren og om den repression, som blev udøvet af Tjekaen, ofte for definitivt at fordømme bolsjevikkerne. Uden at benægte, at der blev begået alvorlige fejl i kampen mod arbejderstatens modstandere, må man understrege, at »den røde terror« udviklede sig afhængig af den kontrarevolutionære vold, og erfaringerne må gøres op. 

I begyndelsen af den russiske revolution udøves dens vold udelukkende af de oprørske masser imod det zaristiske autokrati og derefter mod det borgerlige styre. Soldater skyder deres officerer, som i deres velmagtsdage rask væk har sendt soldaterne ud i blodbad eller sat dem for en henrettelsespeloton. Bønder henretter tyranniske godsejere. Men det drejer sig kun om enkeltstående handlinger begået af ukontrollerede grupper. De første til at foranstalte massiv terror og summariske henrettelser er de »hvide«, som i oktober 1917 koldblodigt massakrerer flere hundrede arbejdere i Moskva. De revolutionære udviser på dette tidspunkt en utrolig overbærenhed: De skyldige afvæbnes blot, deres ledere løslades mod et løfte om ikke igen at gribe til våben mod revolutionen!

Voldsspiralen

For at imødegå sabotage fra det gamle regimes embedsmænd og anslag fra borgerskabet indstifter den nydannede sovjetregering den 7. december 1917 en særlig politistyrke: den Alrussiske Ekstraordinære Kommission (V.Tj.K eller Tjeka) til bekæmpelse af kontrarevolution, spekulation og sabotage. Dette »politiske politi« var oprindelig i sin sammensætning og sit formål ret beskedent. Det havde til opgave at gennemføre forundersøgelser. Dets repressive midler var indskrænket til at konfiskere ejendom, sætte gerningsmænd ud fra deres bolig og fratage dem deres rationeringskort (1).

Tjekaen var på det tidspunkt underlagt sovjetternes kontrol og underordnet de revolutionære domstole. Dens styrke bestod indtil januar-februar 1918 kun af 150 mand: Endelig var Tjekaen ifølge grundlæggernes intentioner kun et nødvendigt, men foreløbigt onde, heraf navnet »Ekstraordinær Kommission«. 

Disse kendsgerninger gennemhuller let den reaktionære myte, om at bolsjevikkerne fra starten udøvede en blind terror for at holde sig ved magten mod alle og enhver. 

Det er kontrarevolutionens og aristokratiets blodige terror, der udløser terrorens djævelske spiral i Rusland. Over for den taber de revolutionære alle illusioner om en »fredelig« løsning og svinger fra den ene yderlighed til den anden: Det fremgår klart, når man sammenholder udviklingen af Tjekaen, dens bemanding, opgaver og metoder med borgerkrigens forløb. 

I marts-april 1918 trues sovjetregeringen af den tyske invasion, bolsjevikker massakreres i Kaukasus, flere kosak-anførere og zar-officerer samler kontrarevolutionære hære i syd. I Finland bliver revolutionen druknet i blod – titusinder af arbejdere mister livet, og ubeskrivelige grusomheder begås. Tjekaen når nu op på en styrke af 600 mand, dens beføjelser begynder at blive udvidet; fra den 27. marts skal den også tage sig af »presse-forseelser«. 

I april 1918 slår Tjekaen for første gang ned på folk, der ikke er kontrarevolutionære, men faktisk tilhængere af revolutionen. De anarkistiske grupper i Petrograd afvæbnes den 11. og 12. april, hvorved flere bliver dræbt, og 500 anholdt. Bolsjevikkerne mente, ikke uden grund, at denne væbnede »Sorte Garde« udgjorde en trussel bag fronten, idet kontrarevolutionære spioner og sabotører ubesværet kunne infiltrere den takket være anarkisternes fravær af kontrol og centraliseret organisation. Repressionen var brutal, men ikke total. Efter afvæbningen fortsatte de anarkistiske grupper med at eksistere politisk, og deres vigtigste avis udkom igen fra den 21. april (2). 

Ikke desto mindre er metoden diskutabel. En politisk kamp for at overbevise masserne om nødvendigheden af at afvæbne disse grupper (eller et kompromis med dem) havde haft større berettigelse. Undertrykkelse over for kræfter, der tilhørte den revolutionære lejr, skabte desuden en farlig præcedens og stod i åbenlys modsætning til Lenins teori om vold, som gjorde det til en betingelse, »at den udgår fra de udbyttede arbejdende klasser og retter sig mod udbytterne«.

Fra maj juni 1918 og frem til 1920 raser borgerkrigen og de hvides vold. I hver by eller landsby, der indtages af de kontrarevolutionære, nedslagtes politisk eller fagligt aktive arbejdere. Revolutionen er gentagne gange en hårsbred fra at blive udslettet. Ud over de militære nederlag og massakrerne på arbejdere og fattigbønder udsættes den for komplotter, sabotage, attentater og forræderi. Et eksempel på det sidste er, da de venstre-socialrevolutionære, bolsjevikkernes allierede, går til væbnet opstand i juli 1918. 

Terroren proklameres

De vestlige imperialister sender troppestyrker, krigsudstyr og penge for at støtte kontrarevolutionen, og i begyndelsen af 1919 etablerer de en drastisk blokade over for det røde Rusland. Industriproduktionen bryder sammen, landbruget lægges øde, hungersnøden breder sig og forstærkes af den vestlige blokade. Den internationale revolution har efter nogle indledningsvise fremgange fået længere udsigter. 

I en situation præget af en »brutalisering af samfundsforholdene«, som bolsjevikkerne ikke kan drages til ansvar for, bliver Tjekaen den røde terrors udøvende organ. Ti måneder efter revolutionsregeringens oprettelse, og efter at flere bolsjevikledere er blevet ramt af attentater eller mord, proklameres Terroren officielt den 5. september 1918. Tjekaen udvides til 12.000 mand, og ved årets slutning tæller den 40.000. Fra nu af kan de uden dom henrette enhver kontrarevolutionær, der pågribes med våben i hånd, såvel som sabotører, spekulanter, plyndringsmænd mv. Listen over Tjekaens beføjelser forlænges kraftigt. De skyldige overgives ikke længere til domstolene, men dømmes i største hemmelighed af tjekister og uden mulighed for at forsvare sig.

Dødsstraffen er blevet genindført i juni 1918. Tjekaen opretter interneringslejre i august 1918. Disse fungerer uden den ringeste lovforskrift indtil februar 1919. Derefter har Tjekaen fulde beføjelser til at internere dem, den finder for godt. Retsvæsenet, Indenrigskommissariatet (-ministeriet, red.), de revolutionære domstole og sovjetterne tilsidesættes. Hvor Tjekaen mellem december 1917 og maj 1918 henrettede 22 personer, skal de i efteråret 1918 tælles i tusinder. I marts 1919 stadfæstes Tjekaens voksende magt med udnævnelsen af dens chef, Felix Dzersjinski, til posten som Indenrigskommissær.

Lenin og Trotskij

Udvidelsen af Tjekaens beføjelser, magtmisbruget, de uundgåelige eller undgåelige uretfærdigheder, de mere og mere hensynsløse og summariske metoder fremkalder en omfattende bølge af kritik, ikke alene i sovjetterne, men også inden for bolsjevikpartiet.

Partiet forsøger gentagne gange at lægge en dæmper på tjekisternes iver og nidkærhed. I slutningen af 1918 foreslår et kontroludvalg under ledelse af Zinovjev endda, at man slet og ret nedlægger Tjekaen (3). Men selv om Lenin bekæmper overgreb og udskejelser, når han ikke længere anser terroren for nødvendig, forsvarer han opretholdelsen af Tjekaen, som ifølge hans definition er intet mindre end »det øverste organ for proletariatets diktatur«. Og han forklarer dens fejltrin: 

»Vores fejl skræmmer os ikke. Folk er ikke blevet til engle, blot fordi revolutionen er begyndt. De arbejdende klasser, som man i århundreder har undertrykt, fordummet og med magt fastholdt i en skruestik af fattigdom, uvidenhed og barbari, kan ikke fuldføre revolutionen uden at begå fejl [...]. Man kan ikke spærre det borgerlige samfunds lig inde i en kiste og begrave det. Den slagne kapitalisme rådner og går i opløsning midt iblandt os, mens den forpester luften med sine dunster.« (4) 

Trotskij, som tyve år senere er i stand til at drage den demokratiske lære, står ikke tilbage: 

»Revolutionen indebærer ikke ”logisk” terrorisme, ligesom den ikke indebærer en væbnet opstand. [...]. Men den kræver af den revolutionære klasse, at den bringer alle midler i anvendelse for at nå sine mål: om nødvendigt gennem væbnet opstand og, hvis det er påkrævet, gennem terror.« (5) 

I tiden omkring borgerkrigens afslutning bliver Tjekaen, som nu omfatter over 200.000 mand, brugt til at knuse bondeoprørene mod de tvangsopkrævninger, som styret gennemfører for at skaffe fødevarer til byerne og den Røde Hær.   

Alle borgerlige aviser og partier er blevet forbudt. De socialdemokratiske, socialrevolutionære (såvel venstre som højre) og anarkistiske organisationer er forbudt eller kun delvist tolereret. Men med en endelig sejr er der i de første måneder af 1920 udsigt til en ny start. Et stort ønske gør sig gældende ikke kun i befolkningen, men også blandt bolsjeviklederne, om at indføre et virkeligt socialistisk demokrati og afskaffe repressionen. Dødsstraffen er på vej til at blive afskaffet. Men i april invaderer Polen Ukraine – tilskyndet af den franske imperialisme – og det får alt til endnu en gang at slå om i nødsituationer, vold og repression. Uden tvivl en gang for mange. 

Klassefjendens metoder

Beslutningen om at oprette en særlig politistyrke var oprindelig meget begrænset og provisorisk. Kontrarevolutionens vold fremkaldte hos bolsjevikkerne en trang til at svare igen med de samme våben, gennem en organiseret terror, som ikke skulle udføres af masserne, men af en særlig, hemmelig, myndighed, som blev udstyret med diktatoriske beføjelser, og som foregav at handle på deres vegne. Den indbyggede logik i enhver politistyrke af denne type kom hermed til fuld udfoldelse. Uanset dens »klassekarakter« var metoderne, om end i en mindre grad kvantitativt og kvalitativt, de samme som modstanderens. Victor Serge har derfor ret, når han ser det som en af bolsjevikkernes største fejl: 

»Den mest uforståelige fejl – fordi den var overlagt – som disse helt igennem historiekyndige socialister begik, var at danne den Ekstraordinære Kommission til undertrykkelse af kontrarevolutionen [...], som dømte de anklagede eller blot mistænkte uden hverken at se eller lytte til dem og følgelig uden at give dem nogen chance for at forsvare sig [...], fældede sine kendelser i hemmelighed, ligesom dens henrettelser var hemmelige. Hvad var det andet end en Inkvisition? Med en belejringstilstand følger der strenghed, med en bitter borgerkrig følger der ekstraordinære foranstaltninger, vist. Men var det passende for socialister at glemme, at retssager ført i offentlighed er den eneste gyldige garanti mod vilkårlighed og korruption [...]? Fejlen og vildfarelsen er åbenlys, og konsekvenserne blev forfærdelige, eftersom GPU dvs. Tjekaen udbygget og omdøbt endte med at udrydde en hel generation af revolutionære bolsjevikker [...].« (6) 

Selv om forbindelsen mellem Tjekaen og GPU knyttes for let – de stalinistiske udrensninger ramte tjekisterne fra borgerkrigen hårdt – er ræsonnementet korrekt. Tjekaen er ikke det onde selv, som fik den russiske revolution til at lide skibbrud, men Tjekaens oprettelse og udvikling var en af en række omstændigheder, som fremmede den bureaukratiske kontrarevolution. Tjekaen og dens metoder kunne kun lægge hindringer i vejen for en tilbagevenden til socialistisk demokrati. Det er vigtigt at understrege, at disse »fremmende omstændigheder« ikke mekanisk og uafvendeligt banede vejen for stalinismen. Proletariatets diktatur fører ikke direkte til et despotisk bureaukratis diktatur over proletariatet. Men de metoder, som proletariatets diktatur betjener sig af, kan lette opgaven for den bureaukratiske kontrarevolution. 

Diskussionen når her til det fundamentale spørgsmål om mål og midler. Der er langt mellem Oktoberrevolutionens forbløffende naive mildhed over for sine fjender i begyndelsen og Tjekaens henrettelse af gidsler, vilkårlige interneringer og summariske domme. Den vigtigste erfaring må være, at de repressive metoder, som klassefjender benytter (f.eks. dødsstraffen), ikke bør anvendes af revolutionære. »Vores moral er ikke deres«! Og det drejer sig ikke alene om et etisk eller moralsk spørgsmål, men om en tvingende politisk nødvendighed. Metoder, der står i modsætning til socialismens målsætninger og formål, kan kun skade og hæmme dens realisering. At slå denne sandhed fast er, som Enzo Traverso rigtigt konstaterer, et af kernepunkterne i et nyt fundament for socialismen ved indgangen til det 21. århundrede (7).

Oversat af Finn Kjeller.

 

Noter

1. Nicolas Werth, 'Felix Dzerjinski et les origines du KGB', L'Histoire no. 158, sept. 1992.  
2. Victor Serge, L'An 1 de la Révolution russe, éd. La Découverte, Paris, 1997. Paul Avrich, Les anarchistes russes, éd. Maspéro, Paris, 1979.
3. Nicolas Werth, nævnte værk.
4. Lenin, Samlede Værker (fransk), bd. XXVI, citeret af Pierre Broué, nævnte værk.
5. Citeret af Pierre Broué‚ Trotsky, ed. Fayard, Paris, 1988.
6. Victor Serge, nævnte værk.
7. Enzo Traverso, 'Leur morale et la nôtre', Critique communiste, sommeren 1994.

Tip en ven      |    Print  

SAP'S KOMMENTAR - UGE 25

Økonomiaftale 2018: Afviklingen af den kommunale velfærd fortsætter

Aftalen om kommunernes økonomi i 2018 er endnu et skridt i den langsomme afvikling af den borgernære velfærd. For aftalen løfter godt nok serviceudgifterne med 300 mio. kr., men alene næste år skønnes udgifterne fra flere ældre og børn at stige med 1,3 mia. kr. Altså vil det reale ressourceforbrug per bruger falde. Samtidig giver aftalen 300 mio. kr. til skattelettelser – noget der åbenlyst vil gavne de rigeste kommuner. Regeringen formår dermed at presse kommunerne i stadig mere borgerlig og asocial retning: Mindre velfærd, flere skattesænkninger. Behovet for et kommunalt oprør er stadig påtrængende. Læs hele kommentaren >>

Iglesias genvalgt på Podemos-kongres

Den spanske venstrefløjs-bevægelse Podemos har afholdt sin anden kongres efter heftige interne uoverensstemmelser og skuffelsen fra det seneste parlamentsvalg. Dave Kellaway fra det britiske Socialist Resistance kommenterer kongressens resultater.

Frankrig efter regionalvalget

Pierre Rousset og Francois, begge fremtrædende ledere af det franske Nye Antikapitalistiske Parti (NPA) tegner et dystert billede af situationen i Frankrig, hvor Front National fik det bedste valgresultat nogensinde, næsten 7 millioner stemmer. Samtidig har nedgangen i kampe og mobiliseringer ændret styrkeforholdene og svækket den yderste venstrefløj, som fik et elendigt valgresultat. Det er afslutningen på en politisk cyklus, skriver de i International Viewpoint.

PKKs ideologiske udvikling

Fra stalinistisk larve til libertær sommerfugl? Er det et udtryk for den ideologiske ændring, som er foregået hos PKK under Öcalans ledelse? Alex de Jong prøver at svare i en længere analyse af den kurdiske frihedsbevægelses historie frem til i dag.

Flest i fængsel

USA har flere mennesker i fængel end noget andet land. Som historien har vist, har venstrefløjen altid spillet en afgørende rolle, når det er lykkedes at vinde en sejr i kampen mod uretfærdighederne i retssystemet. Nu er det tid til at tage denne kamp igen, skriver Heather Ann Thompson i tidsskriftet Against the Current (USA).

Strejke blandt arbejderne i theplantagerne i Vestbengalen

En sammenslutning 23 fagforeninger i Teral, Dooars og Darjeeling havde succes med at strejke for at få hævet minimumlønnen.